Primer perkütan koroner girişim ile tedavi edilen ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda stent restenozu ile koroner arter hastalığının yaygınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 702-708 | DOI: 10.5543/tkda.2017.72921

Primer perkütan koroner girişim ile tedavi edilen ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda stent restenozu ile koroner arter hastalığının yaygınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Erkan Yıldırım1, Murat Çelik1, Uygar Çağdaş Yüksel1, Barış Buğan2, Yalçın Gökoğlan1, Suat Görmel1, Salim Yaşar1, Mustafa Koklu1, Atila İyisoy1, Cem Barçın1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Dr. Suat Günsel Üniversitesi Girne Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Girne, Mersin

AMAÇ
Stent içi restenoz (SİR) ile koroner aterosklerozu arasında altta yatan patofizyolojik mekanizmalar açısından önemli farklılıklar vardır. Çalışmamızda ST yükselmeli miyokart enfarktüsünde (STYME) koroner arter hastalığı (KAH) yaygınlığı ile SİR arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini ve SİR ile ilişkili olabilecek diğer faktörleri tespit etmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Çalışmamıza ilk kez STYME ile başvuran, ilk 12 saatte primer perkütan koroner girişim ile başarılı bir şekilde tedavi edilen ve üçüncü ayda kontrol anjiyografisi yapılan 372 hasta dahil edildi. KAH yaygınlığı Gensini skoru ile tespit edildi.

BULGULAR
Çalışmamızda SİR oranı %23.4 (87 hasta) olarak tespit edildi. Ortalama Gensini skoru SİR olan grupta belirgin derecede yüksek bulundu (69 [dağılım, 51–90] ve 42 [dağılım, 32–61], p<0.001). Diabetes mellitus varlığı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) ve LDL-C seviyeleri SİR olan ve olmayan grupta anlamlı bir şekilde farklı bulundu (tümü için, p<0.05). Ayrıca stent çapı ve stent uzunluğu da SİR olan ve olmayan grupta anlamlı düzeyde farklı bulundu (iki grupta da, p<0.05). Çok değişkenli regresyon analizi sonucunda Gensini skoru, stent çapı, stent uzunluğu, LVEF ve LDL-C ile SİR arasındaki ilişkinin bağımsız olduğu tespit edildi.

SONUÇ
Stent içi restenoz ile koroner ateroskleroz için altta yatan patofizyolojik mekanizmalar farklı olsa da, koroner arter hastalığı yaygın olan hastalar SİR açısından riskli kabul edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Miyokart enfarktüsü, perkütan koroner girişim; stent restenozu.

Relationship between the extent of coronary artery disease and in-stent restenosis in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erkan Yıldırım, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Barış Buğan, Yalçın Gökoğlan, Suat Görmel, Salim Yaşar, Mustafa Koklu, Atila İyisoy, Cem Barçın. Relationship between the extent of coronary artery disease and in-stent restenosis in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 702-708

Sorumlu Yazar: Erkan Yıldırım, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale