Kardiyoloji kliniklerine başvuran çok ileri yaş Türk hastalarının kardiyovasküler hastalık prevelansı, risk faktörleri ve kardiyovasküler ilaç kullanımları: ELDER-TURK çalışmasının bir altgrup analizi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 283-295 | DOI: 10.5543/tkda.2018.49579

Kardiyoloji kliniklerine başvuran çok ileri yaş Türk hastalarının kardiyovasküler hastalık prevelansı, risk faktörleri ve kardiyovasküler ilaç kullanımları: ELDER-TURK çalışmasının bir altgrup analizi

Gülay Gök1, Ümit Yaşar Sinan2, Nil Özyüncü3, Mehdi Zoghi4, Elder- Türk Investigators5
1Mardin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Mardin
2İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji enstitüsü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı. Ankara
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
5-

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, kardiyoloji kliniklerine başvuran 80 yaş üstü hastaların kardiyovasküler ilaç kullanımı ve temel klinik özelliklerini belirlemek ve ELDER-TURK (Epidemiology of Cardiovascular Disease in Elderly Turkish Population) çalışmasına katılan 65-79 yaş arası hastaların risk faktörleri ve kardiyovasküler hastalıklarını karşılaştırmaktır.

YÖNTEMLER
ELDER-TURK çalışmasına Mart 2015 ve Aralık 2015 tarihleri arasında kardiyoloji kliniklerine takip olan 65 yaş üstü 5694 hasta alındı. Kardiyoloji kliniklerinde takip edilen 80 yaş ve üstü olan 1098 hastanın (Grup II) kardiyovasküler hastalık prevalansı ve risk faktörü 65–79 yaş arasındaki 4596 hasta grubu (Grup I) ile karşılaştırıldı.

BULGULAR
Grup I’in ortalama yaşı 71.1±4.31 (%50.2 erkek), Grup II’nin ortalama yaşı 83.5±3.12 idi (%47.5 erkek). Hipertansiyon prevelansı %71.3, diabetes mellitus prevelansı %24.6, koroner arter hastalığı prevelansı %44.7, atriyal fibrillasyon prevelansı %35.9 ve böbrek yetersizliği prevelansı %15.5 olarak saptandı. Çok ileri yaş hasta grubunda diabetes mellitus, koroner arter hastalığı, böbrek yetersizliği ve atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalık risk faktörleri ve komorbid hastalık prevelansında istatistiksel farklılıklar saptandı (sırasıyla, p<0.001, p=0.002, p <0.001, p<0.001). İleri yaş hastaların %28.7’si beta bloker, %10.1’i anjiotensin inhibitorü, %28.4’ü anjiotensin reseptör blokeri, %32.7 mineralokortikoid reseptör antagonisti kullanmaktaydı.

SONUÇ
Kardiyoloji kliniklerinde takipli çok ileri yaş Türk hastaları ile ilgili, kardiyovasküler hastalık prevelansı, ko-morbid hastalıklar ve ilaç kullanımları açısından değerli bir veri tabanı toplandı ve incelendi.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri, kardiyovasküler hastalık; epidemiyoloji; çok ileri yaş.

The prevalence of cardiovascular diseases, risk factors, and cardiovascular drug therapy in very elderly Turkish patients admitted to cardiology clinics: A subgroup analysis of the ELDER-TURK study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülay Gök, Ümit Yaşar Sinan, Nil Özyüncü, Mehdi Zoghi, Elder- Türk Investigators. The prevalence of cardiovascular diseases, risk factors, and cardiovascular drug therapy in very elderly Turkish patients admitted to cardiology clinics: A subgroup analysis of the ELDER-TURK study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 283-295

Sorumlu Yazar: Gülay Gök, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale