Ciddi aort darlığı olan hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonunun subklinik bozulması: Bir speckle tracking ekokardiyografi çalışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 18-24 | DOI: 10.5543/tkda.2017.43037

Ciddi aort darlığı olan hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonunun subklinik bozulması: Bir speckle tracking ekokardiyografi çalışması

Betül Cengiz1, Şükrü Taylan Şahin1, Selen Yurdakul1, Serkan Kahraman1, Ayşen Bozkurt2, Saide Aytekin2
1İstanbul Bilim Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ
Aort darlığı olan hastalarda, sol ventrikül (SV) ardyükündeki artışa bağlı olarak SV geometrisi değişir. Bununla beraber normal SV ejeksiyon fraksiyonuna (EF) rağmen subklinik miyokart işlev bozukluğu gelişebilir. Bu çalışmada, SVEF’si normal olup ciddi aort darlığığı bulunan hastalarda strain görüntüleme yöntemi, speckle tracking ekokardiyografi (STE), ile subklinik SV sistolik işlev bozukluğu araştırıldı ve aort darlığının derecelendirilmesinde kullanılan yeni parametreler ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER
Çalışmaya, başka kardivasküler hastalığı olmayan ve LV EF’si normal (≥%60) 45 semptomsuz ileri aort darlıklı hasta ile yaş ve cinsiyet açısından benzer 25 sağlıklı katılımcı alındı. Geleneksel ekokardiyografi (EKO) ve STE yöntemlerinin yanısıra, “energy loss index”, valvuloarteriyel empedans, sistemik arteriyel kompliyans gibi yeni parametreler de kullanıldı.

BULGULAR
Sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu çapları ve SV EF her iki grupta benzer bulundu. Subklinik ventrikül işlev bozukluğunun bir göstergesi olarak, SV longitudinal pik sistolik strain (%10.66±1.15 ve %19.66±2.62, p=0.0001) ve strain rate (0.32±0.07 1/s ve 1.85±0.32 1/s, p=0.0001) değerleri, hasta grubunda kontrol grubuna göre belirgin olarak bozulmuştu. Sol ventrikül strain/strain rate değerleri ile “energy loss index” arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla, r=0.45, p=0.002; r=0.55, p=0.0001).

SONUÇ
Aort darlığı olan hastalarda, korunmuş EF’ye rağmen subklinik SV sistolik işlev bozukluğu görülebilir. Strain görüntüleme-bazlıı yeni ekokardiyografi teknikleri, bu hastalarda miyokardın sistolik işlevlerindeki bozulmayı erken dönemde saptayarak ek veri sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Aort darlığı, enerji loss index; sol ventrikül strain görüntülemesi.

Subclinical left ventricular systolic dysfunction in patients with severe aortic stenosis: A speckle-tracking echocardiography study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Betül Cengiz, Şükrü Taylan Şahin, Selen Yurdakul, Serkan Kahraman, Ayşen Bozkurt, Saide Aytekin. Subclinical left ventricular systolic dysfunction in patients with severe aortic stenosis: A speckle-tracking echocardiography study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 18-24

Sorumlu Yazar: Saide Aytekin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale