Hemodiyaliz kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda QRS aksını değiştirebilir mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 276-282 | DOI: 10.5543/tkda.2018.37666

Hemodiyaliz kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda QRS aksını değiştirebilir mi?

Ahmet Korkmaz1, Abdulkadir Yıldız2, Harun Kundi1, Funda Başyigit1, Havva Tugba Gürsoy1, Özgül Uçar Elalmış1, Abdurrahman Akyüz3, Mehmet İleri1, Ümit Güray1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kardiyolji Kliniği, Ankara
2Özel Anadolu Hastanesi, Kardiyolji Kliniği, Kastamonu
3Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyolji Kliniği, Diyarbakır

AMAÇ
Hemodiyaliz (HD) sırasında hacim ve elektrolit konsantrasyonlarındaki hızlı değişimlere bağlı olarak, bazı elektrokardiyografi (EKG) değişiklikleri veya aritmiler görülebilir. Bu çalışma, son dönem böbrek yetersizliği (SDBY) olan hastalarda HD sonrası elektrokardiyografik QRS aks ve diğer EKG parametreleri değişikliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEMLER
Kardiyovasküler hastalığı olmayan, sinüs ritmi olan ve kronik HD tedavisi gören 46 hasta (%65 erkek, ortalama yaş 52±15 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kan örnekleri, 12-derivasyonlu EKG ve ekokardiyogramlar HD’den hemen önce ve sonra kaydedildi. QRS aksı ve diğer elektrokardiyografik, ekokardiyografik, elektrolit parametreleri ve hacim değişiklikleri analiz edildi.

BULGULAR
Serum üre, kreatinin, potasyum ve BNP konsantrasyonları HD’den sonra anlamlı olarak azaldı ve HD’den sonra serum kalsiyum düzeyleri anlamlı olarak arttı. HD sonrası vücut ağırlığı anlamlı olarak azaldı. HD sonrası QRS süresi, PR intervali, P dalga aksıı, QRS aksıı, QT ve QTc aralığı açısından istatistiksel olarak anlamlıı değişiklik gözlenmedi. Hemodiyaliz sonrası QRS aksındaki herhangi bir değişime göre değişkenler karşılaştırıldığında, biyokimyasal değerler, HD süresi, ultrafiltrasyon hacmi, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve diğer ekokardiyografi bulguları arasında anlamlı bir farklılık yoktu.

SONUÇ
Son dönem böbrek yetersizliği, HD karmaşık ve dinamik süreçlerdir ve bu hastalarda QRS aksındaki değişim nadiren vurgulanmaktadır. Bizim çalışmamızda, kardiyovasküler hastalığı bulunmayan hastalarda HD ile QRS aksında anlamlı bir değişiklik olmadı.

Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek yetersizliği, hemodiyaliz; QRS aksı.

Can hemodialysis change QRS axis in patients without cardiovascular disease?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Korkmaz, Abdulkadir Yıldız, Harun Kundi, Funda Başyigit, Havva Tugba Gürsoy, Özgül Uçar Elalmış, Abdurrahman Akyüz, Mehmet İleri, Ümit Güray. Can hemodialysis change QRS axis in patients without cardiovascular disease?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 276-282

Sorumlu Yazar: Ahmet Korkmaz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale