Huzursuz bacak sendromlu hastalarda kalp otonom fonksiyonlarının kalp hızı değişkenliği ile incelenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 191-196 | DOI: 10.5543/tkda.2018.33896

Huzursuz bacak sendromlu hastalarda kalp otonom fonksiyonlarının kalp hızı değişkenliği ile incelenmesi

Abdülmelik Yıldız1, Cennet Yıldız2, Ahmet Karakurt3
1Medical Park Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2TEKDEN Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars

AMAÇ
Bu çalışmada huzursuz bacak sendromlu (HBS) hastalarda kalp hızı değişkenliğini (KHD) inceleyerek kalp otonom fonksiyonlarını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
HBS tanısı konulan 35 hasta ve benzer özelliklere sahip 35 sağlıklı birey çalışmaya alındı. HBS semptomlarının şiddeti Uluslararası Huzursuz Bacak Çalışma Grubu Şiddeti Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. HBS semptom şiddeti ve KHD parametreleri arasındaki ilişki değerlendirildi.

BULGULAR
Yaş, cinsiyet veya vücut kitle indeksi açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar yoktu. HBS grubunda ortalama kalp atım hızı 85±7.1 /dk iken kontrol grubunda 79.6±5.5 /dk idi (p=0.001). Kontrol grubuna göre tüm normal değerler arası aralıkların (NN) standart sapması (SSNN), tüm kayıt süresince hesaplanmış 5-dakikalık NN aralıklarının ortalama sapması (SSNN indeksi) ve yine tüm kayıt süresince bir 5-dakikalık zaman diliminde ortalama NN aralıklarının hesaplanmış SS’si (SSANN) HBS grubunda anlamlı derecede daha düşüktü (tümü için p<0.05). İki grup arasında ardışık NN aralıklarının ortalama kare farklılıklarının kare kökü (RMSSD) ve 24 saatlik kayıt boyunca 50 milisaniyeden daha uzun süre fark eden bitişik RR aralıklarının oranı (pNN50) açısından fark yoktu (sırasıyla, p=0.119 ve p=0.07). HBS hastalarında düşük frekans (DF)/yüksek frekans (YF) oranı kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek idi (sırasıyla, 2248.6±245.6 ve 712.1±346.3, 10.7±3.7 ve 2.9±1.8; p<0.0001 ve p<0.0001). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında HBS grubunda DF güç değerleri daha düşük olmasına rağmen farklılık istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p=0.07). HBS semptomlarının şiddet derecesi SDNNN, SDANN indeksi ve pNN50 ile negatif (sırasıyla, r=-0.453 ve p=0.009, r=-0.340 ve p=0.046, r=-0.446 ve p=0.007) ve YF ile pozitif bir korelasyon göstermekteydi (r=0.681 ve p<0.0001).

SONUÇ
Çalışma verileri kardiyak otonomik bozukluğun HBS ile ilişkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak otonom fonksiyonlar, kalp hızı değişkenliği; huzursuz bacak sendromu.

Assessment of cardiac autonomic functions by heart rate variability in patients with restless leg syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Abdülmelik Yıldız, Cennet Yıldız, Ahmet Karakurt. Assessment of cardiac autonomic functions by heart rate variability in patients with restless leg syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 191-196

Sorumlu Yazar: Cennet Yıldız, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale