The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışması: PURE Türkiye [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 613-623 | DOI: 10.5543/tkda.2018.32967

The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışması: PURE Türkiye

Aytekin Oğuz1, Özge Telci Çaklılı2, Burcu Tümerdem Çalık3, Pure Investigators
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kocaeli Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli
3Marmara Üniversitesi Sağlık Bililmler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

AMAÇ
The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışması sosyal, çevresel ve kişisel risk faktörleri ile kronik hastalıklar hakkında veri toplamayı amaçlayan, 35–70 yaş arası, şehirde ve kırsalda yaşayan 25 ülkeden katılımcıya sahip prospektif bir çalışmadır. Çalışma Kanada’da McMaster Üniversitesi Population Health and Research Institute tarafından yönetilmektedir. Türkiye’de ise çalışmayı Metabolik Sendrom Derneği yürütmektedir.

YÖNTEMLER
Çalışma için sekiz bölge seçildi. Saha çalışmaları 2008 yılında başlayan çalışmada antropometrik ölçümler, kan ve idrar örnekleri, el kavrama kuvveti, EKG, spirometre ve vücut kompozisyonu ölçümleri alındı. Katılım fazından sonra takip fazında her yıl katılımcılar telefon ile aranarak sağlık durumlarındaki yenilikleri analiz edecek soruları barındıran anketler yöneltildi. Üç yılda bir tekrar sahaya inilerek anketlere ek olarak başlangıçta yapılan antropometrik ölçümler, EKG, spirometre ve kan, idrar örnekleri tekrarlandı.

BULGULAR
PURE Türkiye 4056 (%60.7 kadın, %39.3 erkek, ortalama yaş: 50±9.1) katılımcı ile temsil edilmektedir. Katılımcıların %43.9’unda metabolik sendrom vardır, %52.8’i ise obezdir. Hipertansiyon prevelansı %41.1’dir ve kan basıncı kontrolü %34 hastada sağlanmıştır. Toplam 2098 (%51.7) katılımcının total kolesterolü ≥200 mg/dL’dir veya bir lipit düşürücü ilaç kullanmaktadır. Diyabetli hastalar arasında %79.8’inin LDL kolesterol seviyesi ≥100 mg/dL’dir. Yıllar içerisinde bu hastalıklara sahip hasta sayısında ciddi artış görülmemekle birlikte diyabet prevelansı 2008’de %13.7 iken 2015 yılında %21’e çıkmıştır. PURE çalışmasının başlangıç ve takip verileri tüm ülkelerle birlikle analiz edilmekte, uluslararası yayınlar olarak paylaşılmaktadır.

SONUÇ
Sonuç olarak PURE çalışması ülkemizde ve dünyada halen devam eden, prospektif, geniş katılımlı bir epidemiyolojik çalışmadır ve temel amacı kronik hastalıkların “sebeplerinin sebeplerini” bulmaktır. Ülkelerin sağlık durumlarını göz önüne koymanın yanı sıra sağlık politikalarına yön verme potansiyeli mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, hiperlipidemi; hipertansiyon; Prospective Urban Rural Epidemiology; Türkiye.

The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study: PURE Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aytekin Oğuz, Özge Telci Çaklılı, Burcu Tümerdem Çalık, Pure Investigators. The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study: PURE Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 613-623

Sorumlu Yazar: Aytekin Oğuz, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale