Erken miyokart enfarktüsü öyküsü olan genç hastalarda statinlerin sirtuin 1 ve endotel nitrik oksit sentaz ekspresyonu üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 205-215 | DOI: 10.5543/tkda.2018.32724

Erken miyokart enfarktüsü öyküsü olan genç hastalarda statinlerin sirtuin 1 ve endotel nitrik oksit sentaz ekspresyonu üzerine etkisi

Aylin Hatice Yamaç1, Ülkan Kılıç2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ
Bu çalışma ile, statinlerin, erken miyokart enfarktüsü (EME) geçiren hastalarda dolaşımdaki SIRT1 ve endotel nitrik oksit sentaz (eNOS) proteinlerinin ekspresyonu üzerindeki ve SIRT1 geninin tekli nükleotit polimorfizmlerinin (SNP) dağılımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEMLER
Bu çalışmaya, 45 yaşın altında ST yükselmeli miyokart enfarktüsü (STYEME) geçiren 108 hasta dahil edildi. İndeks olaydan sonra 79 hasta statin kullanırken, 29 hasta ME sonrası statinlerle tedavi edilmedi veya 4. hafta kontrolünde tedavi kesilmişdi. Kontrol grubu, daha önce herhangi bir kardiyovasküler olayı bulunmayan 91 sağlıklı hasta tarafından oluşturuldu. Kan örnekleri en erken ME’den 3 ay sonra alındı. Oluşturulan 3 çalışma grubunda SIRT1 ve eNOS proteinlerinin miktarı, toplam antioksidan statüsü (TAS), toplam oksidan statüsü (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) gibi oksidatif stres belirteçlerinin yanı sıra SNP rs7069102 ve rs2273773’ün dağılımı incelendi.

BULGULAR
Her iki SNP için statin tedavisi alan hastalarda, tüm genotiplerde ve allellerde, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, SIRT1 düzeylerinde anlamlı bir artış (p<0.001) ve eNOS düzeylerinde belirgin bir azalma gözlemledik (p=0.001). Her iki SNP de, statin tedavisinden bağımsız olarak, iki ME grubu arasında benzer bir frekansta dağılım gösterdi.

SONUÇ
Statinler erken ME sonrası kalbi koruyucu bir rol oynayabilecek SIRT1 proteinini uyarmaktadır. Diğer taraftan, eNOS protein seviyeleri statin tedavisine bakılmaksızın ME geçirmiş olan hastalarda düşük bulunmuştur. Bu da eNOS ekspresyonundaki azalmanın SIRT1 ile nedensel bir bağı olmadan hastalığa özgü olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: eNOS protein, erken miyokart enfarktüsü; SIRT1 protein; statinler.

Effect of statins on sirtuin 1 and endothelial nitric oxide synthase expression in young patients with a history of premature myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aylin Hatice Yamaç, Ülkan Kılıç. Effect of statins on sirtuin 1 and endothelial nitric oxide synthase expression in young patients with a history of premature myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 205-215

Sorumlu Yazar: Aylin Hatice Yamaç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale