Bipolar bozukluğun manik, depresif ve ötimik evrelerinde bir kardiyovasküler risk belirleyicisi olarak aterojenik plazma indeksi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 32-38 | DOI: 10.5543/tkda.2017.23350

Bipolar bozukluğun manik, depresif ve ötimik evrelerinde bir kardiyovasküler risk belirleyicisi olarak aterojenik plazma indeksi

Tevfik Kalelioğlu, Pelin Ünalan, Burcu Kök, Şule Sözen, Özge Yüksel, Mustafa Akkuş, Refik Cihnioğlu, Nesrin Karamustafalıoğlu
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, İstanbul

AMAÇ
Bipolar bozukluğu (BB) olan bireylerde, mortalitenin başlıca nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar sıkça görülmektedir. Klinikçiler kardiyovasküler riski öngörmek için lipit profili de dahil olmak üzere rutin laboratuvar testlerini kullanmaktadırlar. Rutin testlerin yanında, lipit parametrelerinin çeşitli oranlamalarıyla hesaplanan aterojenik plazma indeksi (APİ) de, yüksek riskli grupları değerlendirmek için kullanılan yeni ve hassas bir parametredir. Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız bipolar bozukluğun farklı evrelerinde APİ yoluyla kardiyovasküler riski değerlendiren ilk çalışmadır.

YÖNTEMLER
Çalışmamızın grupları, BB tanılı ve manik, depresif veya ötimik dönemde olan hastalar ile yaş-cinsiyet eşleştirilmiş sağlıklı kontrollerden oluşmaktadır. Tüm katılımcılar için lipit profili incelendi ve APİ log (TG / HDLc) parametresi hesaplandı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.

BULGULAR
Manik atakta olan 44, depresif dönemde 35, ötimik dönemde 42 BB’li hasta ve yaş, cinsiyet ve sigara içme durumu eşleştirilmiş 41 sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubu çalışmaya alındı. APİ düzeyleri gruplar arasında anlamlı fark gösterdi (p=0.009). Grupların ikili karşılaştırmalarında, depresif hastaların APİ düzeyi manik, ötimik ve kontrol gruplarına göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla, p=0.013, p=0.048 ve p=0.021). APİ düzeyleri vücut kitle indeksi, bel çevresi, metabolik sendrom varlığı, toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein, trigliserit düzeyleri ile pozitif yönde ve yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyi ile negatif korelasyon gösterdi.

SONUÇ
Çalışmamızda depresif dönemdeki BB’li hastalarda kardiyovasküler risk artışı saptandı. APİ’nin diğer geleneksel kardiyovasküler risk faktörleri ile anlamlı korelasyon göstermesi, yüksek riskli BB’li bireyleri tanımlamak için APİ’nin lipit parametrelerinin tek tek ölçülmelerinden daha yararlı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aterojenik plazma indeksi, bipolar bozukluk; kardiyovasküler risk.

Atherogenic index of plasma as a cardiovascular risk marker in manic, depressive, and euthymic stages of bipolar disorder

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tevfik Kalelioğlu, Pelin Ünalan, Burcu Kök, Şule Sözen, Özge Yüksel, Mustafa Akkuş, Refik Cihnioğlu, Nesrin Karamustafalıoğlu. Atherogenic index of plasma as a cardiovascular risk marker in manic, depressive, and euthymic stages of bipolar disorder. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 32-38

Sorumlu Yazar: Tevfik Kalelioğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale