Primer triküspid kapak hastalığında madalyonun arka yüzü: Üç boyutlu ekokardiyografinin artan değeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 309-312 | DOI: 10.5543/tkda.2018.16860

Primer triküspid kapak hastalığında madalyonun arka yüzü: Üç boyutlu ekokardiyografinin artan değeri

Münevver Sarı1, Gökhan Kahveci1, Duhan Fatih Bayrak2, Abdulkadir Uslu1, Selçuk Pala1
1Sağlık Bilimleri Universitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul
2Acıbadem Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dali, Istanbul

Günlük pratikte, birçok nedene bağlı olarak gelişebilen primer triküspit kapak yetersizliği sekonder triküspit kapak yetersizliğinden daha az sıklıkta görülmektedir. Bu yazıda, spontan korda rüptürüne bağlı posteriyor yaprakçık prolapsusu ve kalıcı pacemakerın çıkarılması sırasında oluştuğunu düşündügümüz iyatrojenik posteriyor yaprakçık doku kaybı nedeniyle ileri triküspit kapak yetersizliği olan iki hasta sunuldu. Triküspit kapağın değerlendirilmesi, transtorasik ve bazen transözofajiyal ekokardiyografi ile çok seviyeli görüntüleme gerektirir ki; etiyolojiyi, kapak yetersizliğinin ciddiyetini, tedavi seçeneklerini ve zamanını belirlemek ve girişim sırasında rehberlik için seçilecek tekniklerdir. Üç boyutlu ekokardiyografi, tüm triküspit kapak yaprakçıklarını aynı anda görüntülemeyi ve hangi yaprakçıkların patolojiden etkilendiğini saptama avantajını sağlar.

Anahtar Kelimeler: Primer triküspit kapak yetersizliği, 3-Boyutlu ekokardiyografi.

The other side of the coin in primary tricuspid valve disease: The incremental value of 3D echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Münevver Sarı, Gökhan Kahveci, Duhan Fatih Bayrak, Abdulkadir Uslu, Selçuk Pala. The other side of the coin in primary tricuspid valve disease: The incremental value of 3D echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 309-312

Sorumlu Yazar: Münevver Sarı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale