Tersiyer bir kliniğin ileri kardiyak bakım ünitesinde intra-aortik balon pompası takılan akut koroner sendromlu hastaların klinik özellikleri ve sonlanımları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 10-17 | DOI: 10.5543/tkda.2017.11126

Tersiyer bir kliniğin ileri kardiyak bakım ünitesinde intra-aortik balon pompası takılan akut koroner sendromlu hastaların klinik özellikleri ve sonlanımları

Mert İlker Hayıroğlu1, Yiğit Çanga2, Özlem Yıldırımtürk2, Emrah Bozbeyoğlu2, Ayça Gümüşdağ2, Ahmet Okan Uzun3, Koray Kalenderoğlu2, Muhammed Keskin1, Göksel Çinier2, Murat Acarel4, Seçkin Pehlivanoğlu5
1Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Departmanı, İstanbul
3Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, Hatay
4Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Ve Reanimasyon Departmanı, İstanbul
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Departmanı, Ankara

AMAÇ
İntraaortik balon pompasının (İABP) kardiyak yoğun bakım ünitesi (KYBÜ) hastalarındaki kalp pompa yetersizliğinde farmakolojik tedaviye ek destek tedavisi olarak kullanılması kabul görmüş bir uygulamadır. Kardiyak yoğun bakım ünitesine kabul edilen İABP takılmış akut koroner sendromlu hastaların klinik özellikleri ve hastane içi sonuçları hakkında literatürde ülkemiz hakkında sınırlı veri vardır. Çalışmamızda bu akut koroner sendromlu hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Eylül 2014 ile Mart 2017 arasında KYBܒye kabul edilen hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Veriler kliniğimizin KYBÜ elektronik veri tabanından elde edildi. İntraaortik balon pompası takılan 142 hasta çalışmamızda değerlendirildi. Perkütan koroner girişimi takiben, tüm hastalar İABP takılması sırasında kardiyojenik şoktaydı.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 63.0±9.7 idi ve %66.2’si erkekti. Çalışma grubunun hastane içi mortalitesi %54.9 idi. Hastalar hastanedeki içi mortalitelerine göre hayatta kalanlar ve hayatını kaybedenler olmak üzere ikiye ayrıldı. Tek değişkenli analizdeki parametrelerin kullanımı ile yapılan çok değişkenli analizde ejeksiyon fraksiyonu, perkütan girişim sonrasında TIMI ≤2 akım olması, kronik böbrek yetersizliği, serum laktat ve glukoz düzeyleri hastane içi mortalitenin bağımsız öngördürücüleri olarak saptandı.

SONUÇ
Akut koroner sendromlu hastalarda İABP desteğine rağmen mortalite yüksektir. Başvuru parametrelerine göre mortalite bakımından yüksek riskli olarak belirlenmiş hastalar diğer mekanik destek cihazları ile tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak bakım ünitesi, kardiyojenik şok; intra-aortik balon pompası; miyokart enfarktüsü.

Clinical characteristics and outcomes of acute coronary syndrome patients with intra-aortic balloon pump inserted in intensive cardiac care unit of a tertiary clinic

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mert İlker Hayıroğlu, Yiğit Çanga, Özlem Yıldırımtürk, Emrah Bozbeyoğlu, Ayça Gümüşdağ, Ahmet Okan Uzun, Koray Kalenderoğlu, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Murat Acarel, Seçkin Pehlivanoğlu. Clinical characteristics and outcomes of acute coronary syndrome patients with intra-aortic balloon pump inserted in intensive cardiac care unit of a tertiary clinic. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 10-17

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale