Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 471-478 | DOI: 10.5543/tkda.2018.01578

Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki

Alaa Quisi1, Serhat Emre Şentürk2, Hazar Harbalıoğlu2, Ahmet Oytun Baykan2
1Medline Adana Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ
Epikardiyal yağ dokusu (EYD), kalp üzerinde çeşitli etkilere sahip çeşitli pro-enflamatuvar ve aterojenik maddeleri salgılar. Bu çalışmada, pro-aritminin basit, invaziv olmayan, elektrokardiyografik parametreleri olan P dalga dispersiyonu (Pd) ve düzeltilmiş QT (QTd) aralığı ile EYD kalınlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEMLER
Bu geriye dönük gözlemsel çalışmaya, koroner anjiyografide koroner arterleri normal bulunan 216 hasta dahil edildi. Her hastaya Pd ve QTd aralığını ölçmek için 12 derivasyonlu elektrokardiyografi ve EYD kalınlığını ölçmek için transtorasik ekokardiyografi uygulandı. Hastalar ortanca EYD değerine göre iki gruba ayrıldı (EYD kalınlığı düşük (<5.35 mm) olan grup ve EYD kalınlığı yüksek (≥5.35 mm) olan grup).

BULGULAR
Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı yüksek grupta Pd EYD kalınlığı düşük gruba göre anlamlı olarak artmıştır (p=0.001). Bununla birlikte, QTd aralığı EYD kalınlığı düşük grupta anlamlı olarak artmıştır (p=0.004). EYD kalınlığı yüksek grupta ortanca sol ventrikül diyastol sonu çapı (p =0.033), ortalama sol ventrikül sistol sonu çapı (p=0.039) ve ortalama sol atriyum çapı (p=0.012) EYD kalınlığı düşük gruba göre anlamlı olarak artmıştı. Geriye dönük yöntemle yapılan çoklu lojistik regresyon analizi sonucunda lökosit sayısı (Odds oranı - OO=1.000, %95 Güven aralığı - GA: 1.000–1.000, p=0.001), Pd (OO=1.1026, %95 GA: 1.010–1.043, p=0.002), QTd aralığı (OO=0.988, %95 GA: 0.979–0.997, p=0.009) ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (OO=0.922, %95 GA: 0.859–0.989, p=0.023) bağımsız olarak yüksek EYD kalınlığı ile ilişkiliydi.

SONUÇ
Sağ ventrikülün serbest duvarında ekokardiyografik diyastol sonu EYD kalınlığı normal koroner arterleri olan hastalarda Pd ve QTd aralığı ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Düzeltilmiş QT aralığı, epikardiyal yağ dokusu; P dalgası dispersiyonu.

The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue, P-wave dispersion, and corrected QT interval

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alaa Quisi, Serhat Emre Şentürk, Hazar Harbalıoğlu, Ahmet Oytun Baykan. The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue, P-wave dispersion, and corrected QT interval. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 471-478

Sorumlu Yazar: Alaa Quisi, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale