Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Başvuru anındaki Tpe aralığı fibrinolitik ajan ile tedavi edilen STYME hastalarında reperfüzyon başarısını öngörür
Admission Tpe interval predicts the reperfusion success in STEMI patients treated with fibrinolytic agents
Ali Çoner, Sinan Akıncı, Mehmet Hüsamettin Akküçük, Cihan Altın, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.84789  Sayfa 0

2.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir?
Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?
Bülent Özlek, EDA Özlek, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Murat Biteker, Ali Rıza Bilge
doi: 10.5543/tkda.2019.66247  Sayfa 0

3.
İskemik Kardiyomiyopatide SYNTAX Skoru ve Miyokardiyal Canlılık Arasındaki İlişki
Relationship Between SYNTAX Score and Myocardial Viability in Ischemic Cardiomyopathy
Semi Ozturk, ahmet seyfeddin gurbuz, Cevat Kirma
doi: 10.5543/tkda.2019.88054  Sayfalar 1 - 0

4.
Akut Koroner Sendrom Olgularında 2 Yıllık Kardiyovasküler Sonlanım Değerlendirmesi, Lipid Profili ve Ailevi Hiperkolesterolemi Sıklığı: Bir Retrospektif Kohorta Ait Gerçek Yaşam Verileri
Lipid Profile, Familial Hypercholesterolemia Prevalance, and 2-Year Cardiovascular Outcome Assessment in Acute Coronary Syndromes: A Real Life Data of A Retrospective Cohort
Meral Kayikcioglu, BAHADIR ALAN, Serdar Payzın, Levent Hürkan Can
doi: 10.5543/tkda.2019.07360  Sayfalar 2 - 0

5.
EPIC (Yaşlı, ayaktan kardiyak hastalarda polifarmasi ve potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerinin epidemiyolojisi) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi
Rationale, design and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and potential drug-drug Interactions in elderly Cardiac outpatients) study
EDA ÖZLEK, Edip Güvenç Çekiç, BÜLENT Özlek, CEM ÇİL, OĞUZHAN ÇELİK, volkan doğan, ozcan basaran, VEYSEL OZAN TANIK, Halil ibrahim Ozdemir, Yunus Çelik, caner kaçmaz, Zeki Simsek, HACI MURAT GUNES, Özgen Şafak, Buğra Özkan, Onur Tasar, ÇAĞATAY ÖNAL, lütfü bekar, MURAT BİTEKER
doi: 10.5543/tkda.2019.27724  Sayfalar 3 - 0

6.
Sentetik kanabinoidlerin ventrikül repolarizasyon parametrelerine akut etkileri.
Acute effects of synthetic cannabinoids on ventricular repolarization parameters.
Suleyman Sezai Yildiz, Mehmet Necmeddin Sutasir, SERHAT SIĞIRCI, Hatice Topcu, ahmet gurdal, Kudret Keskin, Kadriye Orta Kilickesmez
doi: 10.5543/tkda.2019.64569  Sayfalar 4 - 0

7.
Açlık grevinin elektrokardiyografik parametrelere etkisi
Effect of hunger strike on electrocardiographic parameters
Gültekin Faik Hobikoglu, Mehmet Urumdaş, Ahmet Güner, Regayip Zehir, Yalçın Özkurt
doi: 10.5543/tkda.2018.57794  Sayfalar 5 - 0

8.
İzole Koroner Arter Ektazisi olan Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Skorları ile İnflamasyon Arasındaki İlişki
Association between Depression and Anxiety Scores and Inflammation in Patients with Isolated Coronary Artery Ectasia
ahmet seyfeddin gurbuz, Yakup ALSANCAK, BEYZA SAKLI, Mehmet Akif Düzenli
doi: 10.5543/tkda.2019.45403  Sayfalar 6 - 0

9.
Sağlıklı Türk Populasyonunda pulse wave velositenin normal aralıkları
Reference pulse wave velocity values in a normotensive healthy Turkish population
Alparslan Kilic
doi: 10.5543/tkda.2019.92428  Sayfalar 7 - 0

10.
Pacemaker pocket infection rate and suture technique
GOUTAM Datta
doi: 10.5543/tkda.2019.82598  Sayfalar 1 - 0

11.
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi
Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy
ibrahim halil özdemir, Ozge Copkiran, Hakan TIKIZ, canan Tıkız
doi: 10.5543/tkda.2019.78379  Sayfalar 2 - 0

12.
Panik Bozukluk Tanısı Konulan Çocuklar ve Adölesanlarda Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Fluoksetin ve Psikoterapinin Etkisi: Tedavi Öncesi ve Sonrası 24 Saat Holter Monitorizasyon Çalışması
Effect of Fluoxetin and Psychotherapy on Heart Rate Variability in Children and Adolescents Diagnosed with Panic Disorder: 24 Hours Holter Monitoring Study Before and After Treatment
Mustafa Argun, Hesna Gul, Selahattin Çelebı, Ferhan Elmalı, Nazmi Narin
doi: 10.5543/tkda.2019.92646  Sayfalar 3 - 0

13.
Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişiminin Tei indeksi ile öngörülmesi
Prediction of the development of pulmonary arterial hypertension with Tei index in children
Mehmet Yücel, Hayrullah Alp, Alaaddin Yorulmaz, Sevim Karaarslan, Tamer Baysal
doi: 10.5543/tkda.2019.33558  Sayfalar 4 - 0

14.
The impact of addressing modifiable risk factors to reduce the burden of cardiovascular disease in Turkey
Yücel Balbay, Isabelle Gagnon-Arpin, Simten Malhan, Mehmet Ergun Öksüz, Greg Sutherland, Alexandru Dobrescu, Guillermo Villa, Gülnihal Ertuğul, Mohdhar Habib
doi: 10.5543/tkda.2019.40330  Sayfalar 5 - 0

15.
Korunmuş Kardiyak Fonksiyonlu Genç Yaş ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü Hastalarında T-Dalgası Alternansının Kardiyak Mortalite Kestirebilirliği
Cardiac Mortality Predictability of T-Wave Alternans in Young ST-Elevated Myocardial Infarction Patients with Preserved Cardiac Function
Mustafa Umut Somuncu, Huseyin Karakurt
doi: 10.5543/tkda.2019.47905  Sayfalar 6 - 0

16.
Wolff–Parkinson–White Elektrokardiyografik Paterni olan Asemptomatik Çocuk ve Ergenlerin Elektrofizyolojik Özellikleri
Electrophysiological Properties of Asymptomatic Children and Adolescents with the Wolff–Parkinson– White Electrocardiographic Pattern
Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2019.41354  Sayfalar 7 - 0

17.
Dislipidemi Kılavuzuna Uyumun, Bilgi ve Hasta Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması
Evaluation of Perceptions, Knowledge and Compliance with tHE Guidelines in Real Life Practice: A survey on the Under-treatment of HypercholeSterolemia
volkan doğan, ozcan basaran, BÜLENT ÖZLEK, oğuzhan çelik, EDA ÖZLEK, CEM ÇİL, ibrahim halil özdemir, Ibrahim Rencüzoğulları, FATMA ÖZPAMUK KARADENİZ, lütfü bekar, mujdat aktas, Mubariz Murat Resulzade, Macit Kalçık, gökhan aksan, Göksel Çinier, Kadriye Halli akay, Kadir ugur mert, MURAT BİTEKER, Meral Kayikcioglu
doi: 10.5543/tkda.2019.39293  Sayfalar 1 - 0

18.
The coronary slow flow phenomenon and microalbuminuria; is there any relation?
Alireza Amirzadegan, Rosa Ghaderpanah, Elham Rayzan, Arya Aminorroaya, Masih Tajdini
doi: 10.5543/tkda.2019.82258  Sayfalar 2 - 0

19.
Son dönem böbrek hastalarında hemodiyaliz etkinliğininventriküler repolarizasyon üzerine etkisi
The effect of hemodialysis adequacy on ventricularrepolarization in end-stage kidney disease
Belma Kalaycı, Engin Onan, Saime Paydaş, Bülent Kaya, Ülkü Adam, Serkan Besli, Süleyman Kalaycı, Fürüzan Köktürk
doi: 10.5543/tkda.2019.64359  Sayfalar 3 - 0

20.
Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi Yeni Pulmoner Hipertansiyon Tanımlamasının Pre-kapiller Pulmoner Hipertansiyon Prevalansına Etkisi
The impact of the New Pulmonary Hypertension Definition of the World Symposia on Pulmonary Hypertension on The Prevalence of Pre-capillery Pulmonary Hypertension
Umit Yasar Sinan, Özge Çetinarslan, Alev Arat-Özkan, Murat Kazim Ersanli, MEHMET SERDAR KÜÇÜKOGLU
doi: 10.5543/tkda.2019.80027  Sayfalar 4 - 0

21.
Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta vadeli takip sonuçları
Clinical characteristics and intermediate-term outcome of young patients with uncomplicated myopericarditis
Kudret Keskin, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Güneş Melike Doğan, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2019.63306  Sayfalar 5 - 0

22.
Doğu Anadolu bölgesinde orta veya yüksek rakımda yaşayan hastalarda, patent duktus arteriozusun karakteristiği ve transkateter kapatılması
Characteristics and transcatheter closure of patent ductus arteriosus in patients living at moderate-to-high altitude in Eastern Anatolia
Serdar Epçaçan, Mustafa Orhan Bulut, Yüksel Kaya, Ilker Kemal Yücel, Çayan Çakır, Emrah Şişli, Yemlihan Ceylan, Ahmet Çelebi
doi: 10.5543/tkda.2019.20805  Sayfalar 6 - 0

23.
Türk Toplumunda Non-Obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokard İnfarktüsü Çalışması: Amaç ve Tasarım
Rationale and Design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) Study
Uğur Önsel Türk, Mehdi Zoghi, Emin Alioglu, Oktay Ergene
doi: 10.5543/tkda.2019.24804  Sayfalar 7 - 0

24.
Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Merkezde ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ve Kardiyojenik Şok Gelişen Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Uzun Dönem Mortaliteye Etkisi
Effect of Acute Kidney Injury on Long-Term Mortality in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Complicated with Cardiogenic Shock and Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention in a High-Volume Tertiary Center
Mert İlker Hayıroğlu, Emrah Bozbeyoglu, Özlem Yıldırımtürk, Ahmet İlker Tekkeşin, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.84401  Sayfalar 1 - 0

25.
Konvansiyonel koroner anjiografi ile IQ-SPECT kullanılarak yapılan otomatik ve görsel analiz yönteminin kararlı anjinalı hastalarda karşılaştırılması
'Comparison of Automated Quantification and Semi quantitative Visual Analysis Findings of IQ-SPECT MPI with Conventional Coronary Angiography in Patients with Stable Angina
Cem Doğan, Ferahnaz Çınaral, Ali Karagöz, Zübeyde Bayram, Selami Çağatay Önal, Özkan Candan, Rezzan Deniz Acar, Murat Çap, Emrah Erdoğan, Aykun Hakgör, Özgür Yaşar Akbal, Abdulkadir Uslu, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
doi: 10.5543/tkda.2019.03367  Sayfalar 2 - 0

26.
SCORE-Türkiye ve Yüksek Riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması. İlk Akut Koroner Sendrom Atağı ile Başvuran Hastaların Kesitsel Gözlemsel Analizi
Comparison of the SCORE-Turkey and SCORE for High-risk countries. A cross-sectional analysis of patients presenting with the first episode of acute coronary syndrome
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci
doi: 10.5543/tkda.2019.74580  Sayfalar 5 - 0

27.
Mukopolisakkaridoz tip VI’lı çocuklarda kardiyovasküler bulgular ve enzim replasman tedavisinin etkisi
Cardiovascular findings and effects of enzyme replacement therapy in patients with mucopolysaccharidosis type VI
Emine Azak, Mehmet Gündüz
doi: 10.5543/tkda.2019.44502  Sayfalar 6 - 0

OLGU BILDIRISI
28.
Association of several anomalies of supra-aortic trunks and surgically corrected aortic aneurysm
Paula Guardia Martínez, leydimar Anmad Shihadeh, Patricia Barrio Martínez
doi: 10.5543/tkda.2019.42739  Sayfa 0

29.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Alternatif Giriş; Aksiller Arter. Torakal ve Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü Stentli Bir Hastada ve Bilateral Karotis ve İliak Arteri Tıkanmış Bir Hastada
Axillary Artery An Alternative Access for Transcatheter Aortic Valve Implantation In A Patient With Thoracic And Abdominal Multilayer Flow Modulator Stents, and In A Patient With Occluded Bilateral Carotid and Iliac Artery
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.34460  Sayfalar 8 - 0

30.
Koroner Anjiografi Sonrası Çoklu Radiyal Arter Yalancı Anevrizmalarının Nadir Bir Nedeni: Behcet Hastalığı
A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.73184  Sayfalar 10 - 0

31.
Dabigatran Kullanımı Altında Komplike Olmayan Tip B Aort Diseksiyonlu Hastanın Kısa Dönem Takibi
Short term follow-up of a patient with uncomplicated type B aortic dissection under dabigatran treatment
Özge Turgay Yıldırım, Mustafa Emin Çanakçı, Fatih Aydın, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Ercan Akşit
doi: 10.5543/tkda.2018.96892  Sayfalar 11 - 0

32.
Infektif endokardit, aortik pseudoanevrizma ve akut ileri aort yetersizliği ile komplike olan subaortik diskret membran
Subaortic discrete membrane complicated with infective endocarditis, aortic pseudoaneurysm and acute severe aortic regurgitation
Munevver Sari, Cemalettin Yilmaz, Alev Kılıçgedik, Gokhan Kahveci, Selcuk Pala
doi: 10.5543/tkda.2019.52128  Sayfalar 16 - 0
Makale Özeti

33.
Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması
Percutaneous Transcatheter Closure of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.80170  Sayfalar 8 - 0

34.
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone Anomaly
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.30136  Sayfalar 9 - 0

35.
Olağan dışı mikroorganizmaya ile immunsuprese hastada gelişen olası pankardit vakası
A complicated case of possible pan-carditis due to unusual etiology in an immunocompromised patient
Flora Özkalaycı, Mehtap Aydın, Hakan Altay, Umut Kocabaş, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.51931  Sayfalar 10 - 0

36.
Masif pulmoner emboli sonucu gelişen ani kalp durmasında trombolitik tedavi ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı
Concomitant usage of thrombolytic therapy and therapeutic hypothermia in case of a sudden cardiac arrest due to massive pulmonary embolism
Ali Çoner, Tayfun Birtay
doi: 10.5543/tkda.2018.65708  Sayfalar 11 - 0

37.
Exclusion of a coronary aneurysm with a polyurethane covered stent
Murat Çimci, Fabio Rigamonti, Laura Varotto, Anne-Lise Hachulla, Marco Roffi
doi: 10.5543/tkda.2018.02446  Sayfalar 8 - 0

38.
Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu?
Paraplegia After Percutaneous Iliac Stenting: How did that happen?
Emre Ozdemir, Mustafa Karaca, Ayşen Suzen Ekinci
doi: 10.5543/tkda.2019.10452  Sayfalar 9 - 0

39.
An Unusual Pacing Artifact
Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni
doi: 10.5543/tkda.2018.52386  Sayfalar 10 - 0

40.
Ciddi Pulmoner Stenozu Olan Gebede Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulaması
Pulmonary Balloon Valvuloplasty In A Pregnant Woman With Severe Pulmonary Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.55136  Sayfalar 11 - 0

41.
Libman-Sacks endokarditinin warfarin ve immünsüpresif tedavi ile iyileşmesi
Improvement of Libman-Sacks endocarditis after combination of warfarin and immunosuppressive therapy
Mehmet Rasih Sonsöz, Rukiye Dilara Tekin, Ahmet Gül, Zehra Buğra, Dursun Atılgan
doi: 10.5543/tkda.2019.29213  Sayfalar 8 - 0

42.
İlaca dirençli atriyal fibrilasyon olgusunda kalıcı his demeti uyarısı ve atriyoventriküler nod ablasyonu
Permanent his bundle pacing and atrioventricular node ablation in a case with drug refractory atrial fibrillation
serkan saygi, Emre Erturk, CANER TOPALOGLU, mohammed abusharekh
doi: 10.5543/tkda.2019.13766  Sayfalar 9 - 0

43.
Mitral Annular Calcification Related Calcified Amorphous Tumor in A Patient with Normal Renal Function: A Case Report
Azin Alizadehasl, Hoda Mombeini, saeid hosseini, Hamid Reza Sanati
doi: 10.5543/tkda.2019.93289  Sayfalar 10 - 0

44.
Femoral arter ponksiyon alanında anjiyosarkom;tanısal çıkmaz
Angiosarcoma at femoral artery puncture site; a diagnostic dilemma
Abdullah Özer, Tolga Tatar, Basak Kocak, GURSEL LEVENT OKTAR
doi: 10.5543/tkda.2019.62129  Sayfalar 11 - 0

45.
Scimitar Sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar
Different surgical approaches to scimitar syndrome
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Meltem Çakmak, Tülay Demircan, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5543/tkda.2019.57510  Sayfalar 8 - 0

46.
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?
Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?
Mehmet Rasih Sonsöz, Elif Agüloğlu Bali, Mehmet Aydoğan, Fehmi Mercanoglu, Serap Şimşek-Yavuz
doi: 10.5543/tkda.2019.59153  Sayfalar 10 - 0

47.
Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması
The broken and “O”-shaped folded catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using the “wire-balloon” technique
Kerim Esenboga, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timucin Altin
doi: 10.5543/tkda.2019.92068  Sayfalar 11 - 0

48.
Complex drugs interactions in a HIV-seropositive heart transplant recipient
Isabelle Sénéchal, Nathalie Châteauvert, Philippe GERVAIS, Pierre Voisine, Michelle Dubois, Mario Sénéchal
doi: 10.5543/tkda.2019.63479  Sayfalar 8 - 0

DERLEME
49.
Kardiyak amiloidoz: Tanı ve tedavide yenilikler
Cardiac amyloidosis: Recent advances in the diagnosis and therapy
Yüksel Çavuşoğlu, Ebru Özpelit, Ahmet Celik, Barış İkitimur, Meral Kayikcioglu, Lale Tokgozoglu, Omaç Tüfekçioğlu, Mehmet Bırhan Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2019.28035  Sayfa 

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
50.
Yanılgı mı, Gerçek mi? 3 Boyutlu Optik Koherens Tomografi (3 D OCT) Anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale
Illusion or Reality? How 3-Dimensional Optical Cohorence Tomography (3-D OCT) overcomes the limitations of Angiography: OCT guided percutaneous coronary intervention of a left main stem disease involving the LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamac
doi: 10.5543/tkda.2018.34101  Sayfalar 9 - 0

51.
A Right Coronary Fistula Simulating a Connection Between the Right Atrium and the Aorta in a Patient With an Aortic Paravalvular Leakage
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.73468  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

52.
Pulmoner arteriyel hipertansiyonun alışılmadık bir nedeni: Edinilmiş ekstrakardiyak arteriyovenöz fistül
An unusual cause of pulmonary arterial hypertension: An acquired extracardiac arteriovenous fistula
Yalçın Velibey, Tolga Sinan Güvenç, Sinan Şahin, Rengin Çetin Güvenç, Özge Güzelburç
doi: 10.5543/tkda.2019.53999  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

53.
Transkateter aort kapak değişimi öncesi sol ventrikül enjeksiyonu ile çok düşük doz kontrast kullanılarak bilgisayarlı tomografik anjiyografik görüntüleme,Görüntüleme için yeni bir yöntem
Ultra-low-dose left ventricular injection guided computed tomographic angiography prior to transcatheter aortic valve implantation: A novel technique for imaging
Beytullah Çakal, Sinem Deniz Çakal, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2019.56514  Sayfalar 15 - 0
Makale Özeti

54.
Aortic Root Erosion by an Atrial Septal Defect Device Occluder
Alimohammad Hajizeinali, ali hosseinsabet, khalil forozannia
doi: 10.5543/tkda.2019.36214  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

55.
mitral aortik intervavular fibrosanın büyük psödoanevrizmasının çoklu yöntemlerle gösterilmesi
multimodality imaging large pseudoaneurysm of mitral aortic intervalvular fibrosa
Ahmet Karaduman, İsmail Balaban, Semih Kalkan, Nuri Havan, Gökhan KAHVECİ
doi: 10.5543/tkda.2019.16020  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

56.
Coronary Artery Fistula Mimicking an Interventricular Septal Defect
Alimohammad Hajizeinali, ali hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2019.28846  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
57.
3-Boyutlu Ekokardiyografi Bölüm 1: Temel prensipler
3-Dimensional echocardiography Part I: Basic principles
Kumral Cagli, Zehra Gölbaşı
doi: 10.5543/tkda.2019.48596  Sayfa 0
Makale Özeti

58.
3-Boyutlu ekokardiyografi Bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler
3-Dimensional echocardiography Part II: Practical clues for optimum imaging
Zehra Gölbaşı, kumral cagli
doi: 10.5543/tkda.2019.06698  Sayfa 0
Makale Özeti

EDITÖRYAL YORUM
59.
Canlılık değerlendirilmesinde SYNTAX skorunun rolü olabilir mi?
Can SYNTAX score play a role in the evaluation of viability?
Necla Özer
doi: 10.5543/tkda.2019.07903  Sayfa 0
Makale Özeti

© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale