Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme ve Meta-analizi: Metabolik Sendrom Verileri
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Adnan Abacı
doi: 10.5543/tkda.2018.00878  

2.
TEKHARF Çalışmasının Son Yıllarda Tıp Bilimine Katkıları
Contribution of TEKHARF Study to Medical Science in Recent Years
Hüsniye Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.49840  
Makale Özeti

EDITÖRDEN
3.
Yeni Önsöz
Yeni Önsöz
Lale Tokgözoğlu

Makale Özeti

ARAŞTIRMA
4.
Koroner Arter Ektazisi Olan Hastalarda Bozulmuş Osilometrik Arteriyel Sertlik Parametreleri
Impaired Oscillometric Arterial Stiffness Parameters in Patients with Coronary Artery Ectasia
Alaa Quisi, Gökhan Alıcı, Samir Allahverdiyev, Ömer Genç, Ahmet Oytun Baykan, Süleyman Özbiçer, Mevlüt Koç
doi: 10.5543/tkda.2018.18562  

5.
Klinik olarak aşikar kardiyovasküler hastalığı ya da geleneksel ateroskleroz risk faktörü bulunmayan psöriatik artrit hastalarında subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
Assessment of subclinical atherosclerosis in psoriatic arthritis patients without clinically overt cardiovascular disease or traditional atherosclerosis risk factors
Şule Apraş Bilgen, Umut Kalyoncu, Abdülsamed Erden, Uğur Canpolat, Levent Kılıç, Ömer Karadağ, Kudret Aytemir, Sedat Kiraz, Ali Akdoğan, İhsan Ertenli
doi: 10.5543/tkda.2018.36169  

6.
Atipik Angina Pectorisi Olan Hastalarda Efor Testinin Tanısal Doğruluğunu Arttıracak Araçlar
Tools to Improve Diagnostic Accuracy of Exercise Electrocardiograms in Patients with Atypical Angina Pectoris
Demet Özkaramanlı Gür, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Niyazi Güler
doi: 10.5543/tkda.2018.34358  

7.
Konjenital supravalvüler aort stenozu onarımınında Doty tekniğinin erken-orta dönem sonuçları
Early and mid-term outcomes after surgical repair of congenital supravalvular aortic stenosis by Doty technique
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Engin Karakuş, Esra Işık, Mehmet Fatih Ayık, Ertürk Levent, Yüksel Atay
doi: 10.5543/tkda.2018.65960  

8.
Koroner Bifurkasyon Lezyonlarında 'Jailed Semi-Inflated Balloon' Tekniği ile Yan dal Açıklılığının Değerlendirilmesi
Assessment of Side Branch Patency Using a Jailed Semi-Inflated Balloon Technique with Coronary Bifurcation Lesions
Emrah Ermiş, Hakan Uçar, Selami Demirelli, Emrah İpek, Mustafa Gür, Murat Çaylı
doi: 10.5543/tkda.2018.47347  

9.
Elektif stent implantasyonu yapılan hastalarda klopidogrel tedavisi sırasında yüksek trombosit reaktivitesi ile hepatosteatoz arasında ilişki.
Association between high on-treatment platelet reactivity of clopidogrel and hepatosteatosis in patients undergoing elective stent implantation.
Yalçın Velibey, Ahmet İlker Tekkeşin, Hakan Barutca, Özlem Yıldırımtürk, Emrah Bozbeyoğlu, Yasin Çakıllı, Özge Güzelburç, Seviye Bora Şişman, Göksel Çinier, Sinan Şahin, Ahmet Taha Alper
doi: 10.5543/tkda.2018.67817  

10.
Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki
The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue and P-wave dispersion and corrected QT interval
Alaa Quisi, Serhat Emre Şentürk, Hazar Harbalıoğlu, Ahmet Oytun Baykan
doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-01578  

11.
Depression And All-Cause Mortality In Patients With Congestive Heart Failure With Implanted Cardiac Devices
Georgiy S. Pushkarev, Vadim A. Kuznetsov, Yakov A. Fisher, Anna M. Soldatova, Tatyana N. Enina
doi: 10.5543/tkda.2018.04134  

12.
ST Segmentinde Yükselme Miyokard İnfarktüsü Bulunan Hastalarda Syntax Skoru II ile Elektrokardiyografik No-Reflow Arasındaki İlişki
Association between the Syntax Score II and Electrocardiographic Evidence of No-Reflow in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction
Lütfü Aşkın, Erdal Aktürk
doi: 10.5543/tkda.2018.86132  

13.
Influence of Smoking Habits on Acute Outcome of Revascularization of CTO
Jan-erik Guelker, Christian Blockhaus, Ruben Jansen, Johannes Stein, Julian Kürvers, Mathias Lehmann, Knut Kröger, Alexander Bufe
doi: 10.5543/tkda.2018.75133  

14.
“Türkiye’de Dislipidemi sıklığı ve Lipid verileri: Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derlemesi ve Meta-analizi”
Systematic Review and Meta-analysis of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors conducted in Turkey: prevelance of dislipidemias and lipid Data
Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgozoglu
doi: 10.5543/tkda.2018.23450  

15.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme, Meta-analiz ve Meta-regresyonu: Obezite Verileri
Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors conducted in Turkey: Obesity Data
Dilek Ural, Mustafa Kılıçkap, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Cem Barçın, Mehmet Birhan Yılmaz, Adnan Abacı, Yunus Erdem, Şule Şengül, Turgay Arınsoy, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.62200  

16.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme ve Meta-analizi: Sigara Verileri.
Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors in Turkey: Smoking Data
Necla Özer, Mustafa Kılıçkap, Lale Tokgözoğlu, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Meral Kayıkçıoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Cem Barçın, Adnan Abacı
doi: 10.5543/tkda.2018.85349  

17.
The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) çalışması: PURE TÜRKİYE
The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study: PURE TURKEY
Aytekin Oğuz, Özge Telci Çaklılı, Burcu Tümerdem Çalık
doi: 10.5543/tkda.2018.32967  

OLGU BILDIRISI
18.
Taşikardi
Successful Cryoablation of Incessant Fast-Slow Atypical Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in a Child with Tachycardia-Induced Cardiomyopathy
Yakup Ergül, Ahmet İrdem, Osman Esen, Alper Güzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2017.39888  

19.
Genç bir kadında klomifen sitrat ile ilişkili akut miyokard enfarktüsü
Acute myocardial infarction associated with clomiphene citrate in a young woman
Şahin Avşar, Ahmet Öz, Aydan Köken Avşar, Adnan Kaya, Edibe Betül Börklü
doi: 10.5543/tkda.2017.55237  

20.
Sentetik kannabinoid kullanımına bağlı pulmoner emboli: Olgu sunumu
Pulmonary embolism due to synthetic cannabinoid use: Case report
Gökhan Yırgın, İhsan Ateş, Bilal Katipoğlu, Burak Furkan Demir, Nisbet Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2018.84425  

21.
Ventriküler Fibrilasyonla İlişkili Çok Sayıda Korono-Kameral Fistül: Nadir Bir Olgu
Multivessel Coronary-cameral Fistulas Associated With Ventricular Fibrillation: An Unusual Case
Abdulselam İlter, Eyyup Tusun, Abdulah Cirit
doi: 10.5543/tkda.2017.30254  

22.
Aort koarktasyonu için yapılan sol subclavian-desenden aorta bypass greftinde gelişen uç diseksiyon ve anevrizmanın endovasküler greft stent ile başarılı tedavisi
Successful endovascular graft stent to edge dissection and aneurysm on the descending aorta after a previous left subclavian-to-descending aortic bypass for coarctation of the aorta
Hakan Fotbolcu, Erhan Kaya, Ömer Işık, Cevat Yakut
doi: 10.5543/tkda.2017.68256  
Makale Özeti

23.
Nadir görülen koroner anomali; Sağ koroner arterin distalinden oluşan sol ön inen arter
A rare case of coronary anomaly; Left anterior descending artery emerging as a distal branch of right coronary artery
Cengiz Burak, Orhan Maden, Muhammed Suleymanoglu, Mehmet Timur Selcuk, Mustafa Ozdemir
doi: 10.5543/tkda.2018.47808  
Makale Özeti

24.
Fonksiyonel atriyoventriküler bloklu bir hastada vagal ganglionların ablasyonu için yeni ve basit bir teknik: Elektroanatomik yaklaşım
A new and simple technique for vagal ganglia ablation in a patient with functional atrioventricular block: Electroanatomical approach
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kivanc Yalin, Serdar Bozyel, Ferit Onur Mutluer
doi: 10.5543/tkda.2017.15163  

25.
Ekokardiyografi ile büyük bir koroner fistülün görüntülenmesi
Imaging of a large coronary fistula using by echocardiography
Özkan Candan, Çetin Geçmen, Müslüm Şahin, Ahmet Güner, Sabahattin Gündüz
doi: 10.5543/tkda.2017.43748  

26.
'Brugada ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliği: Vaka sunumu ve Literatür derlemesi''
Coexistence of Brugada and Wolff Parkinson White Syndrome: A Case Report and Review of the Literature
Gökhan Aksan, Mehmet Tezcan, Özgür Çevrim, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge
doi: 10.5543/tkda.2018.77834  

27.
Yeni Perkütan Metod ile Embolize Olan Amplatzer Septal Tıkayıcı Cihazının Geri Çıkartılması:
Percutaneous Retrieval of Embolized Amplatzer Septal Occluder from Pulmoner Artery using Novel Methods
Özkan Candan, Muslum Sahin, Muhsin Turkmen
doi: 10.5543/tkda.2017.67523  

28.
Sinsi bir düşmanın histopatolojik tanısı ve çoklu model görüntülenmesi: Primeri bilinmeyen malign melanomun kardiyak metastazı
Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: Cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin
Umut Kocabaş, Esra Kaya, Cahide Soydaş Çınar
doi: 10.5543/tkda.2018.68091  
Makale Özeti

29.
36 Haftalık Gebede Akut Ön Duvar Miyokart Enfarktüsü: Başarılı Basamaklı Tedavi Yaklaşımı
Acute Anterior Myocardial Infarction in the 36th week of Pregnancy: Successful Stepwise Treatment Approach
Murat Akçay, Murat Meriç, Ömer Gedikli, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.79092  

30.
Flekainid Andersen-Tawil Sendromlu hastalarda bidireksiyonel ventriküler taşikardiyi tamamen ortadan kaldırabilir mi?
Can flecainide totally eliminate bidirectional ventricular tachycardia in pediatric patients with Andersen-Tawil Syndrome?
Yakup Ergül, Senem Özgür, Sertaç Hanedan Onan, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2017.77856  

31.
Yüzeyel Femoral Arter Tam Tıkanıklığının Revaskülarizasyonu: Kolletaral Yaklaşım
Revascularization of Superficial Femoral Artery due to Chronic Total Occlusion: Transcollateral Approach
Özkan Candan, Sabahattin Gunduz, Muslum Sahin
doi: 10.5543/tkda.2018.96920  

32.
Radial Arter İçinde Kıvrılmış Kateterin Brakial Arter İçinde transkütan yolla Bir İğneyle Delinip “Gerdirilerek Düzeltilip” Çıkarılması
The Removing of Catheter that Kinked at The Radial Artery Through Anchoring of Distal part of The Catheter By The Needle via Transcutaneous
Yakup Balaban, Ali Hıdır Kayışoğlu, Altuğ Tokatlı, Aykut Tantan
doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-45095  

33.
Tek taraflı bacak ödemi: her zaman vasküler midir?
Unilateral leg edema: is it always vascular?
Ferit Onur Mutluer, Cenk İndelen, Neris Dincer, Gamze Aslan, Mehmet Şanser Ateş
doi: 10.5543/tkda.2018.85601  

34.
Sacubitril/Valsartan Tedavisinin Farmakodinamik Etkilerinin Kardiyak Takılabilir Elektronik Cihaz Aracılığı ile Uzaktan Takibi: Bir Olgu Sunumu
Remote Monitoring with Cardiac Implantable Electronic Device to follow-up Pharmacodynamic Effects of Sacubitril/Valsartan Treatment: A Case Report
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.46383  

35.
Koroner Arter Fistülün Perkütan Kapanmasının nadir Komplikasyonu: Koil Ayrılmaması
A Rare Complication of Percutaneous Closure of Coronary Artery Fistulae: Coil Unretrieval
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen
doi: 10.5543/tkda.2018.23735  

36.
Aorto-Sağ Atrial fistül nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi
Heart failure due to Aorto-Right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, İrem Dinçer, İrem Müge Akbulut, Tamer Sayın
doi: 10.5543/tkda.2018.88399  

37.
Gebelik sırasında mekanik kalp kapaklı hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu
Is the Use of Low Molecular Weight Heparin a Rational Choice During Pregnancy in Patients With Mechanical Heart Valve: A Report of Three Cases
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.83364  

38.
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, José Ary Boechat Salles, João Mansur Filho
doi: 10.5543/tkda.2018.39939  

39.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
The direct stent puncture technique for recanalization of the superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Yılmaz Karaüzüm, Ulaş Bildirici
doi: 10.5543/tkda.2018.57373  

40.
Koroner Arter Bypass Operasyonundan 5 yıl Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom Nedeni Sol İnternal Mamarian Arterin Sıra Dışı Osteal Trombozu
An Unusual Thrombosis of the Ostial Left Internal Mammary Artery (LIMA) Graft Causing Acute Coronary Syndrome Five Years After Coronary Bypass Surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2018.71643  

41.
Perkütan Girişim ile Tedavisi Edilen Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
doi: 10.5543/tkda.2018.09551  

42.
Parsiyel Nefrektominin Gözden Kaçan ve Nadir Görülen Mekanik Komplikasyonu: Renal Arter Darlığına Bağlı İvmelendirilmiş Hipertansiyon
An Overlooked and Rare Mechanical Complication of Partial Nephrectomy: Accelerated Hypertension due to Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
doi: 10.5543/tkda.2018.26199  

43.
Adolesan hastada Efor Dispnesi ve Siyanozun Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Ve Başarılı Tedavisi
A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful Treatment
Nevin Direk, Ahmet Sert, Mustafa Koplay, Abdullah Erdem
doi: 10.5543/tkda.2018.18552  
Makale Özeti

44.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Ibrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2018.69679  

45.
Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, María Elena Pérez-losada, Javier López-rodríguez, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2018.89757  

46.
Y Safen Greft Bifürkasyon Lezyon İçin Simultane Kissing Stent Tekniği
Simultaneous Kissing Stent Technique for Bifurcation Lesion in the Y Saphenous Graft
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.98370  

47.
Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve osborn dalgaları
The osborn waves and new onset atrial fibrillation which is related to hypothermia after synthetic cannabic (bonsai) abuse.
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı
doi: 10.5543/tkda.2018.30513  

48.
İsotretinoin ile İlişkili Olası Kounis Sendromu; Olgu Sunumu ve Diğer Kardiyovasküler Yan Etkileri Literatür Derlemesi
Isotretinoin-associated Possible Kounis Syndrome; Case Report and Other Cardiovascular Side Effects Review of the Literature
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.67055  

49.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Alternatif Giriş; Aksiller Arter. Torakal ve Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü Stentli Bir Hastada ve Bilateral Karotis ve İliak Arteri Tıkanmış Bir Hastada
Axillary Artery An Alternative Access for Transcatheter Aortic Valve Implantation In A Patient With Thoracic And Abdominal Multilayer Flow Modulator Stents, and In A Patient With Occluded Bilateral Carotid and Iliac Artery
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.34460  

50.
Koroner Anjiografi Sonrası Çoklu Radiyal Arter Yalancı Anevrizmalarının Nadir Bir Nedeni: Behcet Hastalığı
A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.73184  

51.
Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması
Percutaneous Transcatheter Closure of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.80170  

52.
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone Anomaly
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.30136  

DERLEME
53.
A Review of Significant Research on Epileptic Seizure Detection and Prediction using Heart Rate Variability
Soroor Behbahani
doi: 10.5543/tkda.2018.64928  

54.
Türkiye’de Diabetes Mellitus Epidemiyolojisinin Zamana Bağlı Değişimi: Bir Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)
Mehmet Birhan Yılmaz, Mustafa Kılıçkap, Adnan Abacı, Cem Barçın, Fahri Bayram, Doruk Karaaslan, Hüseyin Göksülük, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Gültekin Süleymanlar, Mahmut Şahin, Lale Tokgözoğlu, İlhan Satman


OLGU GÖRÜNTÜSÜ
55.
Kriyobalon uygulaması esnasında gözüken koroner yavaş akıma bağlı geçici ST segment elevasyonu
Transient ST segment elevation due to coronary slow flow during cryoballoon application
Tumer Erdem Guler, Tolga Aksu, Kazim Serhan Ozcan, Serdar Bozyel
doi: 10.5543/tkda.2017.95898  

56.
Connection Between the Left Ventricular Outflow Tract and the Main Pulmonary Artery in a Patient With a History of Tetralogy of Fallot Total Correction and Aortic Valve Replacement
Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
doi: 10.5543/tkda.2017.48524  
Makale Özeti | Tam Metin PDF

57.
Sol ventrikül destek cihazı olan bir hastada uzamış ventrikül fibrilasyonu
Prolonged Ventricular Fibrillation in a Patient with Left Ventricular Assist Device
Serkan Çay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Dursun Aras, Serkan Topaloglu
doi: 10.5543/tkda.2017.65259  
Makale Özeti

58.
Incidentally Detected Bifid Cardiac Apex in a Patient With Acute Myocardial Infarction: A Case Presentation and Brief Literature Review
Ali Hosseinsabet, Alireza Amirzadegan
doi: 10.5543/tkda.2017.63221  

59.
Amplatzer Septal Oklüder Cihazının Geç Ayrılması
Late Detachment of an Amplatzer Septal Occluder Device
Hakan Güneş, Murat Kerkütlüoğlu, Sami Özgül, Erdinç Eroğlu, Gülizar Sökmen
doi: 10.5543/tkda.2018.89016  
Makale Özeti

60.
Dispenin nadir bir nedeni: Spontan Pnömoperikardium
An unusual cause of dyspnea: Spontaneous Pneumopericardium
Tarık Yıldırım, İlknur Altun, Seda Elcim Yıldırım, Fatih Akın, Mustafa Özcan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2017.18934  
Makale Özeti

61.
Ciddi dispneye neden olan dev bir subklavyen arter psödoanevrizmasının başarılı endovasküler tedavisi
Successful endovascular treatment of a giant pseudoaneurysm causing severe dyspnea in the left subclavian artery
Abdulrahman Naser, Ahmet Güner, Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Nuri Havan
doi: 10.5543/tkda.2017.47022  
Makale Özeti

62.
Iatrogenic Radial Artery Psedoaneurysm After Cardiac Catheterisation.
Leydimar Anmad Shihadeh Musa, Raquel Pimienta- González, Carlos Rubio- Iglesias, Marcos Rodriguez- Esteban, Julio Hernández- Afonso
doi: 10.5543/tkda.2018.04135  
Makale Özeti

63.
Ateroskleroza bağlı sağ koroner arter anevrizmasının endovasküler koil ile tedavisi
Endovascular coil treatment of a right coronary artery aneurysm related to atherosclerosis
Ali Rıza Akyüz, Sinan Şahin, Ayşegül Karadeniz
doi: 10.5543/tkda.2018.21533  
Makale Özeti

64.
Antegrad koil embolizasyonuyla iki mikrokateterin eşzamanlı kullanarak koroner ve pulmoner arterler arasındaki fistülün tedavisi
Treatment of a fistula between coronary and pulmonary arteries by simultaneous use of two microcatheters for antegrade coil embolization
Anıl Avcı, Mehmet Aytürk, Ahmet Güner, Mahmut Buğrahan Çiçek, Ramazan Kargın
doi: 10.5543/tkda.2018.43638  
Makale Özeti

65.
Küçük atriyal septal defekti olan bir hastada orantısız sağ kalp genişlemesi: Saklı kalmış anormal pulmoner ven dönüşü
Disproportionate right heart enlargement in a patient with small atrial septal defect: Hidden abnormal pulmonary venous return
Kumral Çağlı, Mustafa Karakurt, Halil Lütfi Kısacık, Mustafa Özdemir, Zehra Gölbaşı
doi: 10.5543/tkda.2018.84669  
Makale Özeti

66.
Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi
Winking object inside heart: Abrupt “dumping of cryoballoon” during atrial fibrillation ablation
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.87422  
Makale Özeti

67.
Nadir bir birliktelik: spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks
An unusual coexistence: spontaneous pneumopericardium and pneumothorax
Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.03016  
Makale Özeti

68.
Yetişkin Hastada Aortik Ark Kesintisi ve İleri Aort Darlığının Eşlik Ettiği Uniküspid Aortik Kapak; Vaka Sunumu
Unicuspid Aortic Valve Concomitant with Interrupted Aortic Arch and Severe Aortic Stenosis in an Adult Patient; A Case Report
Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Ahmet Öz, Muhammed Keskin, Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2018.10406  
Makale Özeti

69.
A case of severely calcified neoatherosclerosis-embedded stent struts clearly documented by optical coherence tomography imaging
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Hayato Shimizu, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2018.86094  
Makale Özeti

70.
Yanılgı mı, Gerçek mi? 3 Boyutlu Optik Koherens Tomografi (3 D OCT) Anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale
Illusion or Reality? How 3-Dimensional Optical Cohorence Tomography (3-D OCT) overcomes the limitations of Angiography: OCT guided percutaneous coronary intervention of a left main stem disease involving the LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamac
doi: 10.5543/tkda.2018.34101  

EDITÖRYAL YORUM
71.
Risk ve Dislipidemi
Risk and Dyslipidemia
Sadi Güleç
doi: 10.5543/tkda.2018.88376  
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
72.
Huzursuz bacak sendromlu hastalarda kalp otonom fonksiyonlarının kalp hızı değişkenliği ile incelenmesi
Assessment of cardiac autonomic functions by heart rate variability in patients with restless leg syndrome
Şehnaz Başaran
doi: 10.5543/tkda.2018.60980  
Makale Özeti

73.
Koroner baypas cerrahisi sonrası sağlıklı yaşam biçimi davranışları; peki ya kardiyak rehabilitasyon?
Healthy lifestyle behaviors after coronary bypass surgery; how about the cardiac rehabilitation?
Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2018.11668  
Makale Özeti

© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale