Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Periton Diyalizi Hastalarında Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografik olarak Değerlendirilmesi
Echocardiographic Assesment of Right Ventricular Functions in Peritoneal Dialysis Patients
Duygu Ersan Demirci, Deniz Demirci, Melahat Çoban, Gülsüm Meral Yılmaz, Şakir Arslan
doi: 10.5543/tkda.2018.31391  Sayfalar 1 - 0

2.
Kompleks konjenital kalp hastalığı olan ve Glenn anastomozu uygulanmış hastalarda antekübital venöz yol kullanılarak sağ kalp kateterizasyonu
Right-heart catheterization using antecubital venous access in patients with complex congenital heart defects and Glenn anastomosis
Sezen Atik Ugan, Selman Gökalp, Betül Çınar, Irfan Levent Saltık
doi: 10.5543/tkda.2019.70558  Sayfalar 2 - 0

3.
Anterior miyokard enfarktüsü nedeniyle primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda thrombüs aspirasyonu ile görülebilir aspirat gelmesinin no reflow ve hastane içi mortalite ile ilişkisi
The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with anterior ST elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention
Taner Şeker, Caner Türkoğu, Oğuz Akkuş, Mustafa Gür
doi: 10.5543/tkda.2019.49940  Sayfalar 3 - 0

4.
Kırsal ve Kentli Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı sonrası ikincil korunmanın karşılaştırılması
Comparison of Secondary Prevention in Patients with Coronary Heart Disease Living in Rural and Urban Areas
Salih Kilic, Erhan Saracoglu, Yusuf Cekici, Arafat Yildirim, Zülfiye Kuzu, Dilara Deniz Kilic, Meral Kayikcioglu
doi: 10.5543/tkda.2018.68782  Sayfalar 4 - 0

5.
Klinik Stabil Çocuk Kalp Nakli Alıcılarında Tp-e Mesafesi ve Tp-e/QT Oranı
Tp-e Interval and Tp-e/QT Ratio in Clinically Stable Pediatric Heart Transplant Recipients
Serhat Koca, Feyza Ayşenur Paç, Sabit Kocabeyoğlu, Maze Zabun, Deniz Eriş, Doğan Emre Sert, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5543/tkda.2018.11524  Sayfalar 5 - 0

6.
Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Transözofageal Ekokardiyografi ile Değerlendirilen Sol Atriyal Apendiks 2D Strain’i Tromboembolik Risk ile İlişkilidir
Left atriyal appendage strain assessed directly by transosophageal echocardiography predicts thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation
Erhan Saraçoğlu, DİLEK URAL, Salih Kilic, Ertan Vuruskan, TAYFUN ŞAHİN, Ayşen Ağaçdiken Ağır
doi: 10.5543/tkda.2019.39482  Sayfalar 6 - 0

7.
Çocuklarda idiyopatik dilate kardiyomiyopati: Prognostik belirteçler
Idiopathic dilated cardiomyopathy in children: Prognostic indicators
Mehmet Emre Arı, Tamer Yoldaş, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
doi: 10.5543/tkda.2018.72809  Sayfa 1

8.
Are Prolactin Serum Levels and Coronary Artery Atherosclerosis Correlated in Postmenopausal Women? A Cross-sectional Study
Alireza Amirzadegan, Elnaz Salimi, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.45213  Sayfalar 2 - 0

9.
Akut anteriyor miyokart enfarktüslü hastalarda aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler sol ventrikül trombüs veya yüksek dereceli spontan ekokontrast ile ilişkilidir
Ischemic changes in lead aVR is associated with left ventricular thrombus or high-grade spontaneous echocontrast in patients with acute anterior myocardial infarction
Yahya Kemal İçen, Yurdaer Dönmez, Abdullah Orhan Demirtaş, Hasan Koca, Mustafa Lütfullah Ardıç, Ayşe Selcan Koç, Fadime Karataş, Mevlut Koç
doi: 10.5543/tkda.2018.57296  Sayfalar 3 - 0

10.
Renovasküler Hipertansiyonda Hematolojik Endeksler: Eğilim Skoru Eşleme Analizi
Hematologic Indices in Renovascular Hypertension: A Propensity Score Matching Analysis
Ahmet Seyfeddin Gurbuz, Semi Ozturk
doi: 10.5543/tkda.2018.72436  Sayfalar 4 - 0

11.
Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Yeni Gelişen Atriyal Fibrilasyon Öngörücülüğü; sPESI Skorunun Rolü
Prediction of New Onset Atrial Fibrillation in Patients with Acute Pulmonary Embolism; The Role of sPESI Score
Ekrem Şahan, Suzan Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Murat Gül, Omaç Tüfekçioğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.78241  Sayfalar 5 - 0

12.
Obez hastalarda sleeve gastrektominin kısa dönemde kilo kaybı ve diyastolik fonksiyon üzerine etkileri
Short term effects of sleeve gastrectomy on weight loss and diastolic function in obese patients
Mustafa Aytek Şimşek, Ayça Türer Cabbar, Olcay Özveren, Sinan Aydın, Öge Taşçılar, Muzaffer Değertekin
doi: 10.5543/tkda.2018.95994  Sayfalar 6 - 0

13.
Artmış karotid intima-media kalınlığı için sınır değerleri belirlemede yaş göz önünde bulundurulmalıdır
In determining cut-off values for increased carotid intima-media thickness age should be considered
Ayse Selcan Koc, Hilmi Erdem Sumbul
doi: 10.5543/tkda.2018.94770  Sayfalar 1 - 0

14.
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NTproBNP düzeyi ile ilşikisi
Assessment of cardiac adaptations along with NTproBNP levels after percutaneous closure of atrial septal defect
Barış Kılıçaslan, Selim Ekinci, Mustafa Kurşun, Erdem Özel, Hatice Solmaz, Ali Kemal Çabuk, Nihan Kahya Eren, Hüseyin Dursun
doi: 10.5543/tkda.2018.84408  Sayfalar 2 - 0

15.
Koil ile Transkateter Patent Duktus Arteriyozus Kapatılması ve İzlem Sonuçları
Transcatheter Coil Occlusion of Patent Ductus Arteriosus and Follow-Up Results
sezen ugan atik, irfan levent SALTIK
doi: 10.5543/tkda.2019.35405  Sayfalar 3 - 0

16.
Düşük ejeksiyon fraksiyonu olan kronik kalp yetersizliği hastalarında ElastPQ ultrasonografi ile elde edilen karaciğer sertlik değeri NYHA evresi ile artar
Liver stiffness value obtained with ElastPQ ultrasound increases with NYHA class in chronic heart failure patients and reduced ejection fraction
Yahya Kemal İçen, Abdullah Orhan Demirtaş, Ayşe Selcan Koç, Hilmi Erdem Sümbül, Mevlut Koç
doi: 10.5543/tkda.2018.62282  Sayfalar 4 - 0

17.
Alt ekstremite Manyetik resonans anjiyografi incelemelerinde popliteal arter dallanma paternlerinin araştırılması: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkezi deneyimi
Investigation of the popliteal artery branching patterns in Magnetic resonance angiography examinations: Kayseri Education and Research Hospital centre experience
Aysel Özaşlamacı
doi: 10.5543/tkda.2019.69027  Sayfalar 5 - 0

18.
Short term mortality of patients with Saddle Pulmonary Embolism: A single center study
Reza Hajizadeh, Samad Ghaffari, Hamid Rajebi, Hadiseh Kavandi, Elnaz Javanshir, Golshan Fahimi, Sahar Ghodratizadeh
doi: 10.5543/tkda.2019.77292  Sayfalar 6 - 0

19.
Sağlıklı Türk Populasyonunda pulse wave velositenin normal aralıkları
Reference pulse wave velocity values in a normotensive healthy Turkish population
Alparslan Kilic
doi: 10.5543/tkda.2019.92428  Sayfalar 1 - 0

20.
Biyobelirteçler Koroner Yavaş Akım Patogenizini Anlamamıza Yardımcı Olabilir mi?: Koroner Yavaş Akım Fenomeninde Endocan ve Omentin-I
Can Biomarkers Help Us Understand the Pathogenesis of Coronary Slow Flow? Endocan and Omentin-I in Slow Coronary Flow Phenomena
Serhat Sığırcı, Remzi Sarıkaya, Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Saadet Pilten, Gökhan Çetinkal, İmran Önür, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2018.27708  Sayfalar 2 - 0

21.
EPIC (Yaşlı, ayaktan kardiyak hastalarda polifarmasi ve potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerinin epidemiyolojisi) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi
Rationale, design and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and potential drug-drug Interactions in elderly Cardiac outpatients) study
EDA ÖZLEK, Edip Güvenç Çekiç, BÜLENT Özlek, CEM ÇİL, OĞUZHAN ÇELİK, volkan doğan, ozcan basaran, VEYSEL OZAN TANIK, Halil ibrahim Ozdemir, Yunus Çelik, caner kaçmaz, Zeki Simsek, HACI MURAT GUNES, Özgen Şafak, Buğra Özkan, Onur Tasar, ÇAĞATAY ÖNAL, lütfü bekar, MURAT BİTEKER
doi: 10.5543/tkda.2019.27724  Sayfalar 3 - 0

22.
Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişiminin Tei indeksi ile öngörülmesi
Prediction of the development of pulmonary arterial hypertension with Tei index in children
Mehmet Yücel, Hayrullah Alp, Alaaddin Yorulmaz, Sevim Karaarslan, Tamer Baysal
doi: 10.5543/tkda.2019.33558  Sayfalar 4 - 0

23.
Açlık grevinin elektrokardiyografik parametrelere etkisi
Effect of hunger strike on electrocardiographic parameters
Gültekin Faik Hobikoglu, Mehmet Urumdaş, Ahmet Güner, Regayip Zehir, Yalçın Özkurt
doi: 10.5543/tkda.2018.57794  Sayfalar 5 - 0

24.
İzole Koroner Arter Ektazisi olan Hastalarda Depresyon ve Anksiyete Skorları ile İnflamasyon Arasındaki İlişki
Association between Depression and Anxiety Scores and Inflammation in Patients with Isolated Coronary Artery Ectasia
ahmet seyfeddin gurbuz, Yakup ALSANCAK, BEYZA SAKLI, Mehmet Akif Düzenli
doi: 10.5543/tkda.2019.45403  Sayfalar 6 - 0

25.
Pacemaker pocket infection rate and suture technique
GOUTAM Datta
doi: 10.5543/tkda.2019.82598  Sayfalar 1 - 0

26.
Akut Koroner Sendrom Olgularında 2 Yıllık Kardiyovasküler Sonlanım Değerlendirmesi, Lipid Profili ve Ailevi Hiperkolesterolemi Sıklığı: Bir Retrospektif Kohorta Ait Gerçek Yaşam Verileri
Lipid Profile, Familial Hypercholesterolemia Prevalance, and 2-Year Cardiovascular Outcome Assessment in Acute Coronary Syndromes: A Real Life Data of A Retrospective Cohort
Meral Kayikcioglu, BAHADIR ALAN, Serdar Payzın, Levent Hürkan Can
doi: 10.5543/tkda.2019.07360  Sayfalar 2 - 0

27.
Panik Bozukluk Tanısı Konulan Çocuklar ve Adölesanlarda Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Fluoksetin ve Psikoterapinin Etkisi: Tedavi Öncesi ve Sonrası 24 Saat Holter Monitorizasyon Çalışması
Effect of Fluoxetin and Psychotherapy on Heart Rate Variability in Children and Adolescents Diagnosed with Panic Disorder: 24 Hours Holter Monitoring Study Before and After Treatment
Mustafa Argun, Hesna Gul, Selahattin Çelebı, Ferhan Elmalı, Nazmi Narin
doi: 10.5543/tkda.2019.92646  Sayfalar 3 - 0

28.
The impact of addressing modifiable risk factors to reduce the burden of cardiovascular disease in Turkey
Yücel Balbay, Isabelle Gagnon-Arpin, Simten Malhan, Mehmet Ergun Öksüz, Greg Sutherland, Alexandru Dobrescu, Guillermo Villa, Gülnihal Ertuğul, Mohdhar Habib
doi: 10.5543/tkda.2019.40330  Sayfalar 4 - 0

OLGU BILDIRISI
29.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
The direct stent puncture technique for recanalization of the superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Yılmaz Karaüzüm, Ulaş Bildirici
doi: 10.5543/tkda.2018.57373  Sayfalar 7 - 0

30.
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, José Ary Boechat Salles, João Mansur Filho
doi: 10.5543/tkda.2018.39939  Sayfalar 8 - 0

31.
Koroner Arter Bypass Operasyonundan 5 yıl Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom Nedeni Sol İnternal Mamarian Arterin Sıra Dışı Osteal Trombozu
An Unusual Thrombosis of the Ostial Left Internal Mammary Artery (LIMA) Graft Causing Acute Coronary Syndrome Five Years After Coronary Bypass Surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2018.71643  Sayfalar 9 - 0

32.
Perkütan Girişim ile Tedavisi Edilen Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
doi: 10.5543/tkda.2018.09551  Sayfalar 10 - 0

33.
Adolesan hastada Efor Dispnesi ve Siyanozun Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Ve Başarılı Tedavisi
A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful Treatment
Nevin Direk, Ahmet Sert, Mustafa Koplay, Abdullah Erdem
doi: 10.5543/tkda.2018.18552  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

34.
Parsiyel Nefrektominin Gözden Kaçan ve Nadir Görülen Mekanik Komplikasyonu: Renal Arter Darlığına Bağlı İvmelendirilmiş Hipertansiyon
An Overlooked and Rare Mechanical Complication of Partial Nephrectomy: Accelerated Hypertension due to Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
doi: 10.5543/tkda.2018.26199  Sayfalar 7 - 0

35.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Ibrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2018.69679  Sayfalar 8 - 0

36.
Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, María Elena Pérez-losada, Javier López-rodríguez, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2018.89757  Sayfalar 9 - 0

37.
Y Safen Greft Bifürkasyon Lezyon İçin Simultane Kissing Stent Tekniği
Simultaneous Kissing Stent Technique for Bifurcation Lesion in the Y Saphenous Graft
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.98370  Sayfalar 10 - 0

38.
Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve osborn dalgaları
The osborn waves and new onset atrial fibrillation which is related to hypothermia after synthetic cannabic (bonsai) abuse.
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı
doi: 10.5543/tkda.2018.30513  Sayfalar 7 - 0

39.
İsotretinoin ile İlişkili Olası Kounis Sendromu; Olgu Sunumu ve Diğer Kardiyovasküler Yan Etkileri Literatür Derlemesi
Isotretinoin-associated Possible Kounis Syndrome; Case Report and Other Cardiovascular Side Effects Review of the Literature
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.67055  Sayfalar 8 - 0

40.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Alternatif Giriş; Aksiller Arter. Torakal ve Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü Stentli Bir Hastada ve Bilateral Karotis ve İliak Arteri Tıkanmış Bir Hastada
Axillary Artery An Alternative Access for Transcatheter Aortic Valve Implantation In A Patient With Thoracic And Abdominal Multilayer Flow Modulator Stents, and In A Patient With Occluded Bilateral Carotid and Iliac Artery
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.34460  Sayfalar 9 - 0

41.
Koroner Anjiografi Sonrası Çoklu Radiyal Arter Yalancı Anevrizmalarının Nadir Bir Nedeni: Behcet Hastalığı
A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.73184  Sayfalar 7 - 0

42.
Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması
Percutaneous Transcatheter Closure of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.80170  Sayfalar 8 - 0

43.
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone Anomaly
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.30136  Sayfalar 9 - 0

44.
Dabigatran Kullanımı Altında Komplike Olmayan Tip B Aort Diseksiyonlu Hastanın Kısa Dönem Takibi
Short term follow-up of a patient with uncomplicated type B aortic dissection under dabigatran treatment
Özge Turgay Yıldırım, Mustafa Emin Çanakçı, Fatih Aydın, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Ercan Akşit
doi: 10.5543/tkda.2018.96892  Sayfalar 10 - 0

45.
Masif pulmoner emboli sonucu gelişen ani kalp durmasında trombolitik tedavi ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı
Concomitant usage of thrombolytic therapy and therapeutic hypothermia in case of a sudden cardiac arrest due to massive pulmonary embolism
Ali Çoner, Tayfun Birtay
doi: 10.5543/tkda.2018.65708  Sayfalar 7 - 0

46.
Olağan dışı mikroorganizmaya ile immunsuprese hastada gelişen olası pankardit vakası
A complicated case of possible pan-carditis due to unusual etiology in an immunocompromised patient
Flora Özkalaycı, Mehtap Aydın, Hakan Altay, Umut Kocabaş, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.51931  Sayfalar 8 - 0

47.
Mozaik trizomi 14 ve aorta-pulmoner pencere birlikteliği: Olgu sunumu
Mosaic trisomy 14 and aorta-pulmonary window association: Case report
Fatma Hilal Yilmaz, Mehmet Burhan Oflaz, Nuriye Tarakçı, Tamer Baysal, Hüseyin Altunhan
doi: 10.5543/tkda.2018.25273  Sayfalar 9 - 0

48.
An Unusual Pacing Artifact
Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni
doi: 10.5543/tkda.2018.52386  Sayfalar 10 - 0

49.
Ciddi Pulmoner Stenozu Olan Gebede Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulaması
Pulmonary Balloon Valvuloplasty In A Pregnant Woman With Severe Pulmonary Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.55136  Sayfalar 7 - 0

50.
Exclusion of a coronary aneurysm with a polyurethane covered stent
Murat Çimci, Fabio Rigamonti, Laura Varotto, Anne-Lise Hachulla, Marco Roffi
doi: 10.5543/tkda.2018.02446  Sayfalar 8 - 0

51.
Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu?
Paraplegia After Percutaneous Iliac Stenting: How did that happen?
Emre Ozdemir, Mustafa Karaca, Ayşen Suzen Ekinci
doi: 10.5543/tkda.2019.10452  Sayfalar 9 - 0

52.
Mitral Annular Calcification Related Calcified Amorphous Tumor in A Patient with Normal Renal Function: A Case Report
Azin Alizadehasl, Hoda Mombeini, saeid hosseini, Hamid Reza Sanati
doi: 10.5543/tkda.2019.93289  Sayfalar 10 - 0

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
53.
Mitral protez kalp kapak endokarditinin dev vejetasyonu
Giant vegetation in mitral prosthetic heart valve endocarditis
Ahmet Güner, Mehmet Altug Tuncer, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.14194  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

54.
Usefulness of optical coherence tomography imaging for diagnosing in-stent restenosis due to a stent fracture and morphological assessment.
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2018.57824  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

55.
When right heart valves are open 24/7
Fulya Avci Demir, Konstantinos C. Theodoropoulos, Alexandros Papachristidis, Can Zhou, Camelia Demetrescu, Mark J. Monaghan
doi: 10.5543/tkda.2018.01940  Sayfalar 15 - 0
Makale Özeti

56.
Kardiyologun tanı koyduğu bir Karsinoid Tümör Olgusu
A Case of Carcinoid Tumor Diagnosed by a Cardiolog
Veysel Özgür Barış, Samir Adıgözelzade, Hatice Taşkan, Serkan Asil, Uygar Çağdaş Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.85068  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

57.
Miyokard enfarktüsünden sekiz ay sonra saptanan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricle pseudoaneurysm detected eight months after myocardial infarction
Mustafa Adem Yılmaztepe, Cihan Öztürk, Fatih Mehmet Uçar, Çağlar Kaya, Muhammet Gürdoğan
doi: 10.5543/tkda.2018.59607  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

58.
Sol Kolda Selülit Sonrası Görülen Protez Aort Greft Enfeksiyonu
Prosthetic Aort Vascular Greft Infection Because of Left Arm Celulite
Fatih Sivri, Ufuk Eryılmaz, Erdem Özkısacık
doi: 10.5543/tkda.2018.91376  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

59.
Percutaneous Device Closure of a Ruptured Aortic Sinus of Valsalva Aneurysm in a Patient With a Mechanical Bileaflet Aortic Valve
Alimohammd Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.91650  Sayfalar 15 - 0
Makale Özeti

60.
Yanılgı mı, Gerçek mi? 3 Boyutlu Optik Koherens Tomografi (3 D OCT) Anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale
Illusion or Reality? How 3-Dimensional Optical Cohorence Tomography (3-D OCT) overcomes the limitations of Angiography: OCT guided percutaneous coronary intervention of a left main stem disease involving the LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamac
doi: 10.5543/tkda.2018.34101  Sayfalar 10 - 0

61.
A Right Coronary Fistula Simulating a Connection Between the Right Atrium and the Aorta in a Patient With an Aortic Paravalvular Leakage
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.73468  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

62.
Kardiyak Lenfoma
Cardiac Lymphoma
Kumral Cagli, CEREN YAĞMUR DOĞRU, Mustafa Özdemir, Nesrin Turhan, Zehra Gölbaşı
doi: 10.5543/tkda.2018.59487  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

63.
Tubular Thrombus in Transit Detected Initially on Computed Tomography Scan
Ali Hosseinsabet, negar omidi, Shapour Shirani, mojtaba salarifar
doi: 10.5543/tkda.2019.02067  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

64.
Çift Taraflı İnteratrial Bağlantının Üç Boyutlu Ekokardiyografi ile Görüntülenmesi
Three-Dimensional Imaging of a Double Barrel Interatrial Communication
Konstantinos Theodoropoulos, Fulya Avci Demir, Spyridon Zidros, Alexandros Papachristidis, Mark Monaghan
doi: 10.5543/tkda.2019.14992  Sayfalar 15 - 0
Makale Özeti

65.
Beklenmedik Pacemaker Komplikasyonu: Tüm Leadler Sol Kalpte
Unexpected Pacemaker Complication: All Implanted Leads at the Left Heart Side
Çağlar Kaya, Burcu Çakır, Fatih Mehmet Uçar, Mustafa Adem Yılmaztepe
doi: 10.5543/tkda.2019.47596  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

66.
Coronary Artery Fistula Mimicking an Interventricular Septal Defect
Alimohammad Hajizeinali, ali hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2019.28846  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

67.
Pulmoner arteriyel hipertansiyonun alışılmadık bir nedeni: Edinilmiş ekstrakardiyak arteriyovenöz fistül
An unusual cause of pulmonary arterial hypertension: An acquired extracardiac arteriovenous fistula
Yalçın Velibey, Tolga Sinan Güvenç, Sinan Şahin, Rengin Çetin Güvenç, Özge Güzelburç
doi: 10.5543/tkda.2019.53999  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

EDITÖRYAL YORUM
68.
Koroner yavaş akımda kardiyak biyo belirteçler: endokan ve omentin-1
Cardiac biomarkers in coronary slow flow: endocan, and omentin-1
Kaan Okyay
doi: 10.5543/tkda.2019.14701  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
69.
Sağ Kalp Kateterizasyonu Verileri Pulmoner Hipertansiyon Epidemiyolojisini Tam Olarak Yansıtmayabilir
Right Heart Catheterization Datas May Not Reflect The Pulmonary Hypertension Epidemiology Accurately
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Vedat Hekimsoy
doi: 10.5543/tkda.2019.56250  Sayfa 0
Makale Özeti

© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale