Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Bulmacanın eksik parçası nerededir? Sol ventrikül destek cihazı olan hastada başarısız cihaz tedavisi
Where is the missing piece of the puzzle? Failed device therapy in patients with left ventricular assist device
Sohaib Haseeb, Enes Elvin Gul
doi: 10.5543/tkda.2018.61365  
Makale Özeti

ARAŞTIRMA
2.
Diffüz koroner arter hastalığında yeni kuşak ilaç salınımlı stentlerin kullanımının orta vadeli klinik sonlanımı
Mid-term clinical outcomes of new generation drug eluting stents for treatment of diffuse coronary artery disease
Ali Çoner, Davran Çiçek, Sinan Akıncı, Serhat Balcıoğlu, Cihan Altın, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.62678  

3.
Pulmoner Hipertansiyon Etyoloji Araştırması: Tek Merkez - 16 Yıllık Deneyim
Pulmonary Hypertension Spectrum: 16 Years of Experience from a Single Center
Ramin Hacıyev, Serkan Ünlü, Mehmet Rıdvan Yalçın, Gülten Taçoy, Atiye Çengel
doi: 10.5543/tkda.2018.28909  

4.
Koroner arter hastalığından sekonder korunmada cinsiyet etkisinin değerlendirilmesi: Türkiye verileri.
Does a gender gap in secondary prevention from coronary artery disease exist in Turkish population?
Duygu Kocyigit, Lale Tokgozoglu, Meral Kayikcioglu, Servet Altay, Sinan Aydogdu, Cem Barcin, Cem Bostan, Huseyin Altug Cakmak, Alp Burak Catakoglu, Samim Emet, Oktay Ergene, Ali Kemal Kalkan, Baris Kaya, Cansin Kaya, Cihangir Kaymaz, Nevrez Koylan, Hakan Kultursay, Aytekin Oguz, Ebru Ozpelit


5.
Konjenital kalp hastalığı olan pediatrik hastalarda kalp kateterizasyonu sırasında gelişen ritim bozuklukları
Arrhythmia during diagnostic cardiac catheterization in pediatric patients with congenital heart disease
Taner Kasar, Ibrahim Cansaran Tanıdır, Erkut Öztürk, Selman Gökalp, Gülhan Tunca Şahin, Mehmet Akın Topkarcı, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş


6.
Farklı Obezite Ölçümlerinin Diastolik Disfonksiyonun Varlığını Öngörme Gücü
Predictive Power of Different Obesity Measures for the Presence of Diastolic Dysfunction
Yalın Tolga Yaylalı, Güzin Fidan-yaylalı, Beray Can, Hande Şenol, Mehmet Kılınç, Mustafa Yurtdaş


7.
Obez hastalarda sleeve gastrektominin kısa dönemde kilo kaybı ve diyastolik fonksiyon üzerine etkileri
Short term effects of sleeve gastrectomy on weight loss and diastolic function in obese patients
Mustafa Aytek Şimşek, Ayça Türer Cabbar, Olcay Özveren, Sinan Aydın, Öge Taşçılar, Muzaffer Değertekin
doi: 10.5543/tkda.2018.95994  

8.
Hastane dışı kardiyak arrest ile komplike olmuş sağ kalan ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü hastalarının sonuçları: Tek merkezli sağkalım çalışması
Outcomes of ST-segment elevation myocardial infarction survivors complicated by out-of-hospital cardiac arrest: a single-center surveillance study.
Yalçın Velibey, Emre Can Parsova, Ufuk Sadık Ceylan, Özge Güzelburc, Koray Demir, Ufuk Yıldız, Aylin Şafak, Evliya Akdeniz, Tolga Sinan Güvenç, Emrah Bozbeyoğlu, Ahmet Ilker Tekkeşin
doi: 10.5543/tkda.2018.32657  

9.
Oral antikoagülan tedavi kesilmeden yapılan radyal koroner angioyografi güvenli mi?
Safety of radial coronary angiography with uninterrupted direct-acting oral anticoagulant treatment
Tuğba Kemaloğlu Öz, Tayfun Gürol, Nedim Umutay Sarıgül, Utku Aslan, Maryam Kobegenova, Alper Aydın, Özer Soylu, Bahadır Dağdeviren


10.
Kronik total oklüzyonlu hastalarda sol ventrikül kitle indeksi ile koroner kollateral dolaşımın ilişkisi
The association of left ventricular mass index with coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion
Mehmet Serkan Çetin, Elif Hande Özcan Çetin, Kadir Ocak, Özlem Özcan Çelebi, Dursun Aras, Ahmet Temizhan, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.60497  

11.
The association of severe mitral stenosis and the size of the aortic root and ascending thoracic aorta
Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Naser Aslanabadi, Elgar Enamzadeh, Samad Ghaffari, Rezvaniyeh Salehi, Bahram Sohrabi, Safa Savadi-oskouei, Arezou Tajlil, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.04900  

12.
Periton Diyalizi Hastalarında Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografik olarak Değerlendirilmesi
Echocardiographic Assesment of Right Ventricular Functions in Peritoneal Dialysis Patients
Duygu Ersan Demirci, Deniz Demirci, Melahat Çoban, Gülsüm Meral Yılmaz, Şakir Arslan


13.
Makrofaj migrasyon inhibitör faktör geni -173 G> C polimorfizminin koroner arter hastalığı ve diyabet ile ilişkisi
Macrophage migration inhibitory factor gene -173 G>C polymorphism and its relationship with coronary artery disease and diabetes
Neslihan Çoban, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Maide Kaşit, Nihan Erginel Ünaltuna, Eren Vurgun
doi: 10.5543/tkda.2018.35005  

14.
Akut koroner sendrom ile başvuran çok ileri yaş hastalarda hastane içi mortalitenin öngördürücüleri; Tek merkezli çalışma
Predictors of in-hospital mortality in very very eldery patients presented with acute coronary syndrome; A single center study
Samet Yılmaz, Mehmet Koray Adalı, Oğuz Kılıç, Ayşen Til, Yalın Tolga Yaylalı, Dursun Dursunoğlu, Havane Asuman Kaftan
doi: 10.5543/tkda.2018.68792  

15.
Çocuklarda idiyopatik dilate kardiyomiyopati: Prognostik belirteçler
Idiopathic dilated cardiomyopathy in children: Prognostic indicators
Mehmet Emre Arı, Tamer Yoldaş, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
doi: 10.5543/tkda.2018.72809  

16.
Düşük ejeksiyon fraksiyonu olan kronik kalp yetersizliği hastalarında ElastPQ ultrasonografi ile elde edilen karaciğer sertlik değeri NYHA evresi ile artar
Liver stiffness value obtained with ElastPQ ultrasound increases with NYHA class in chronic heart failure patients and reduced ejection fraction
Yahya Kemal Icen, Abdullah Orhan Demirtas, Ayse Selcan Koc, Hilmi Erdem Sumbul, Mevlut Koc
doi: 10.5543/tkda.2018.62282  

17.
Renovasküler Hipertansiyonda Hematolojik Endeksler: Eğilim Skoru Eşleme Analizi
Hematologic Indices in Renovascular Hypertension: A Propensity Score Matching Analysis
Ahmet Seyfeddin Gurbuz, Semi Ozturk
doi: 10.5543/tkda.2018.72436  

18.
Akut anteriyor miyokart enfarktüslü hastalarda aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler sol ventrikül trombüs veya yüksek dereceli spontan ekokontrast ile ilişkilidir
Ischemic changes in lead aVR is associated with left ventricular thrombus or high-grade spontaneous echocontrast in patients with acute anterior myocardial infarction
Yahya Kemal Içen, Yurdaer Dönmez, Abdullah Orhan Demirtaş, Hasan Koca, Mustafa Lutfullah Ardıç, Ayse Selcan Koc, Fadime Karataş, Mevlut Koc
doi: 10.5543/tkda.2018.57296  

19.
Kalp Yetersizliği Tanısı Olan Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları
The Caregiver Burden and Psychosocial Adjustment of Caregivers for Cardiac Failure Patients
Filiz Dirikkan, Leyla Baysan Arabacı, Ece Mutlu


20.
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NTproBNP düzeyi ile ilşikisi
Assessment of cardiac adaptations along with NTproBNP levels after percutaneous closure of atrial septal defect
Barış Kılıçaslan, Selim Ekinci, Mustafa Kurşun, Erdem Özel, Hatice Solmaz, Ali Kemal Çabuk, Nihan Kahya Eren, Hüseyin Dursun
doi: 10.5543/tkda.2018.84408  

21.
Are Prolactin Serum Levels and Coronary Artery Atherosclerosis Correlated in Postmenopausal Women? A Cross-sectional Study
Alireza Amirzadegan, Elnaz Salimi, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.45213  

22.
Kırsal ve Kentli Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı sonrası ikincil korunmanın karşılaştırılması
Comparison of Secondary Prevention in Patients with Coronary Heart Disease Living in Rural and Urban Areas
Salih Kilic, Erhan Saracoglu, Yusuf Cekici, Arafat Yildirim, Zülfiye Kuzu, Dilara Deniz Kilic, Meral Kayikcioglu


OLGU BILDIRISI
23.
36 Haftalık Gebede Akut Ön Duvar Miyokart Enfarktüsü: Başarılı Basamaklı Tedavi Yaklaşımı
Acute Anterior Myocardial Infarction in the 36th week of Pregnancy: Successful Stepwise Treatment Approach
Murat Akçay, Murat Meriç, Ömer Gedikli, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.79092  

24.
Flekainid Andersen-Tawil Sendromlu hastalarda bidireksiyonel ventriküler taşikardiyi tamamen ortadan kaldırabilir mi?
Can flecainide totally eliminate bidirectional ventricular tachycardia in pediatric patients with Andersen-Tawil Syndrome?
Yakup Ergül, Senem Özgür, Sertaç Hanedan Onan, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2017.77856  

25.
Yüzeyel Femoral Arter Tam Tıkanıklığının Revaskülarizasyonu: Kolletaral Yaklaşım
Revascularization of Superficial Femoral Artery due to Chronic Total Occlusion: Transcollateral Approach
Özkan Candan, Sabahattin Gunduz, Muslum Sahin
doi: 10.5543/tkda.2018.96920  

26.
Radial Arter İçinde Kıvrılmış Kateterin Brakial Arter İçinde transkütan yolla Bir İğneyle Delinip “Gerdirilerek Düzeltilip” Çıkarılması
The Removing of Catheter that Kinked at The Radial Artery Through Anchoring of Distal part of The Catheter By The Needle via Transcutaneous
Yakup Balaban, Ali Hıdır Kayışoğlu, Altuğ Tokatlı, Aykut Tantan
doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-45095  

27.
Tek taraflı bacak ödemi: her zaman vasküler midir?
Unilateral leg edema: is it always vascular?
Ferit Onur Mutluer, Cenk İndelen, Neris Dincer, Gamze Aslan, Mehmet Şanser Ateş
doi: 10.5543/tkda.2018.85601  

28.
Sacubitril/Valsartan Tedavisinin Farmakodinamik Etkilerinin Kardiyak Takılabilir Elektronik Cihaz Aracılığı ile Uzaktan Takibi: Bir Olgu Sunumu
Remote Monitoring with Cardiac Implantable Electronic Device to follow-up Pharmacodynamic Effects of Sacubitril/Valsartan Treatment: A Case Report
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.46383  

29.
Koroner Arter Fistülün Perkütan Kapanmasının nadir Komplikasyonu: Koil Ayrılmaması
A Rare Complication of Percutaneous Closure of Coronary Artery Fistulae: Coil Unretrieval
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen
doi: 10.5543/tkda.2018.23735  

30.
Aorto-Sağ Atrial fistül nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi
Heart failure due to Aorto-Right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, İrem Dinçer, İrem Müge Akbulut, Tamer Sayın
doi: 10.5543/tkda.2018.88399  

31.
Gebelik sırasında mekanik kalp kapaklı hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu
Is the Use of Low Molecular Weight Heparin a Rational Choice During Pregnancy in Patients With Mechanical Heart Valve: A Report of Three Cases
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.83364  

32.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
The direct stent puncture technique for recanalization of the superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Yılmaz Karaüzüm, Ulaş Bildirici
doi: 10.5543/tkda.2018.57373  

33.
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, José Ary Boechat Salles, João Mansur Filho
doi: 10.5543/tkda.2018.39939  

34.
Koroner Arter Bypass Operasyonundan 5 yıl Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom Nedeni Sol İnternal Mamarian Arterin Sıra Dışı Osteal Trombozu
An Unusual Thrombosis of the Ostial Left Internal Mammary Artery (LIMA) Graft Causing Acute Coronary Syndrome Five Years After Coronary Bypass Surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2018.71643  

35.
Perkütan Girişim ile Tedavisi Edilen Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
doi: 10.5543/tkda.2018.09551  

36.
Adolesan hastada Efor Dispnesi ve Siyanozun Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Ve Başarılı Tedavisi
A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful Treatment
Nevin Direk, Ahmet Sert, Mustafa Koplay, Abdullah Erdem
doi: 10.5543/tkda.2018.18552  
Makale Özeti

37.
Parsiyel Nefrektominin Gözden Kaçan ve Nadir Görülen Mekanik Komplikasyonu: Renal Arter Darlığına Bağlı İvmelendirilmiş Hipertansiyon
An Overlooked and Rare Mechanical Complication of Partial Nephrectomy: Accelerated Hypertension due to Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
doi: 10.5543/tkda.2018.26199  

38.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Ibrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2018.69679  

39.
Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, María Elena Pérez-losada, Javier López-rodríguez, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2018.89757  

40.
Y Safen Greft Bifürkasyon Lezyon İçin Simultane Kissing Stent Tekniği
Simultaneous Kissing Stent Technique for Bifurcation Lesion in the Y Saphenous Graft
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.98370  

41.
Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve osborn dalgaları
The osborn waves and new onset atrial fibrillation which is related to hypothermia after synthetic cannabic (bonsai) abuse.
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı
doi: 10.5543/tkda.2018.30513  

42.
İsotretinoin ile İlişkili Olası Kounis Sendromu; Olgu Sunumu ve Diğer Kardiyovasküler Yan Etkileri Literatür Derlemesi
Isotretinoin-associated Possible Kounis Syndrome; Case Report and Other Cardiovascular Side Effects Review of the Literature
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.67055  

43.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Alternatif Giriş; Aksiller Arter. Torakal ve Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü Stentli Bir Hastada ve Bilateral Karotis ve İliak Arteri Tıkanmış Bir Hastada
Axillary Artery An Alternative Access for Transcatheter Aortic Valve Implantation In A Patient With Thoracic And Abdominal Multilayer Flow Modulator Stents, and In A Patient With Occluded Bilateral Carotid and Iliac Artery
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.34460  

44.
Koroner Anjiografi Sonrası Çoklu Radiyal Arter Yalancı Anevrizmalarının Nadir Bir Nedeni: Behcet Hastalığı
A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.73184  

45.
Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması
Percutaneous Transcatheter Closure of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.80170  

46.
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone Anomaly
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.30136  

47.
Dabigatran Kullanımı Altında Komplike Olmayan Tip B Aort Diseksiyonlu Hastanın Kısa Dönem Takibi
Short term follow-up of a patient with uncomplicated type B aortic dissection under dabigatran treatment
Özge Turgay Yıldırım, Mustafa Emin Çanakçı, Fatih Aydın, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Ercan Akşit
doi: 10.5543/tkda.2018.96892  

DAVETLI DERLEME
48.
Senkop kılavuzunda kardiyonöroablasyon stratejisinin yeri ne olabilirdi?
What might be the place of cardioneuroablation strategy in syncope guideline?
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Serdar Bozyel, Kivanc Yalin
doi: 10.5543/tkda.2018.10187  

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
49.
Iatrogenic Radial Artery Psedoaneurysm After Cardiac Catheterisation.
Leydimar Anmad Shihadeh Musa, Raquel Pimienta- González, Carlos Rubio- Iglesias, Marcos Rodriguez- Esteban, Julio Hernández- Afonso
doi: 10.5543/tkda.2018.04135  
Makale Özeti

50.
Ateroskleroza bağlı sağ koroner arter anevrizmasının endovasküler koil ile tedavisi
Endovascular coil treatment of a right coronary artery aneurysm related to atherosclerosis
Ali Rıza Akyüz, Sinan Şahin, Ayşegül Karadeniz
doi: 10.5543/tkda.2018.21533  
Makale Özeti

51.
Antegrad koil embolizasyonuyla iki mikrokateterin eşzamanlı kullanarak koroner ve pulmoner arterler arasındaki fistülün tedavisi
Treatment of a fistula between coronary and pulmonary arteries by simultaneous use of two microcatheters for antegrade coil embolization
Anıl Avcı, Mehmet Aytürk, Ahmet Güner, Mahmut Buğrahan Çiçek, Ramazan Kargın
doi: 10.5543/tkda.2018.43638  
Makale Özeti

52.
Küçük atriyal septal defekti olan bir hastada orantısız sağ kalp genişlemesi: Saklı kalmış anormal pulmoner ven dönüşü
Disproportionate right heart enlargement in a patient with small atrial septal defect: Hidden abnormal pulmonary venous return
Kumral Çağlı, Mustafa Karakurt, Halil Lütfi Kısacık, Mustafa Özdemir, Zehra Gölbaşı
doi: 10.5543/tkda.2018.84669  
Makale Özeti

53.
Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi
Winking object inside heart: Abrupt “dumping of cryoballoon” during atrial fibrillation ablation
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.87422  
Makale Özeti

54.
Nadir bir birliktelik: spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks
An unusual coexistence: spontaneous pneumopericardium and pneumothorax
Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.03016  
Makale Özeti

55.
Yetişkin Hastada Aortik Ark Kesintisi ve İleri Aort Darlığının Eşlik Ettiği Uniküspid Aortik Kapak; Vaka Sunumu
Unicuspid Aortic Valve Concomitant with Interrupted Aortic Arch and Severe Aortic Stenosis in an Adult Patient; A Case Report
Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Ahmet Öz, Muhammed Keskin, Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2018.10406  
Makale Özeti

56.
A case of severely calcified neoatherosclerosis-embedded stent struts clearly documented by optical coherence tomography imaging
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Hayato Shimizu, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2018.86094  
Makale Özeti

57.
Mitral protez kalp kapak endokarditinin dev vejetasyonu
Giant vegetation in mitral prosthetic heart valve endocarditis
Ahmet Güner, Mehmet Altug Tuncer, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.14194  
Makale Özeti

58.
Usefulness of optical coherence tomography imaging for diagnosing in-stent restenosis due to a stent fracture and morphological assessment.
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2018.57824  
Makale Özeti

59.
When right heart valves are open 24/7
Fulya Avci Demir, Konstantinos C. Theodoropoulos, Alexandros Papachristidis, Can Zhou, Camelia Demetrescu, Mark J. Monaghan
doi: 10.5543/tkda.2018.01940  
Makale Özeti

60.
Kardiyologun tanı koyduğu bir Karsinoid Tümör Olgusu
A Case of Carcinoid Tumor Diagnosed by a Cardiolog
Veysel Özgür Barış, Samir Adıgözelzade, Hatice Taşkan, Serkan Asil, Uygar Çağdaş Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.85068  
Makale Özeti

61.
Miyokard enfarktüsünden sekiz ay sonra saptanan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricle pseudoaneurysm detected eight months after myocardial infarction
Mustafa Adem Yılmaztepe, Cihan Öztürk, Fatih Mehmet Uçar, Çağlar Kaya, Muhammet Gürdoğan
doi: 10.5543/tkda.2018.59607  
Makale Özeti

62.
Sol Kolda Selülit Sonrası Görülen Protez Aort Greft Enfeksiyonu
Prosthetic Aort Vascular Greft Infection Because of Left Arm Celulite
Fatih Sivri, Ufuk Eryılmaz, Erdem Özkısacık
doi: 10.5543/tkda.2018.91376  
Makale Özeti

63.
Percutaneous Device Closure of a Ruptured Aortic Sinus of Valsalva Aneurysm in a Patient With a Mechanical Bileaflet Aortic Valve
Alimohammd Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.91650  
Makale Özeti

64.
Yanılgı mı, Gerçek mi? 3 Boyutlu Optik Koherens Tomografi (3 D OCT) Anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale
Illusion or Reality? How 3-Dimensional Optical Cohorence Tomography (3-D OCT) overcomes the limitations of Angiography: OCT guided percutaneous coronary intervention of a left main stem disease involving the LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamac
doi: 10.5543/tkda.2018.34101  

EDITÖRE MEKTUP
65.
FMF Hastalarında Lipid Bozuklukları: Tek Neden İnflamasyon Mu?
Lipid Disorders In FMF Patients: Is Inflammation The Only Cause?
Yusuf Ziya Şener, Metin Okşul, Gül Sinem Kılıç
doi: 10.5543/tkda.2018.44389  
Makale Özeti

© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale