Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Demir Eksikliği Ve Atrial Fibrilasyon
Iron Defficiency and Atrial Fibrillation
Metin Okşul, Yusuf Ziya Şener, Ahmet Emre Gültekin
doi: 10.5543/tkda.2018.96968  
Makale Özeti

2.
Tıbbi Cihazların Endikasyon Dışı (Off-Label) Kullanımından Kaynaklanan Etik ve Yasal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ethical and Legal Problems Arising from Off-Label Use of Medical Devices and Some Solution Recommendations
Perihan Elif Ekmekçi, Berna Arda
doi: 10.5543/tkda.2018.04706  

EDITÖRDEN
3.
Yeni Önsöz
Yeni Önsöz
Lale Tokgözoğlu

Makale Özeti

ARAŞTIRMA
4.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme, Meta-analiz ve Meta-regresyonu: Obezite Verileri
Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors conducted in Turkey: Obesity Data
Dilek Ural, Mustafa Kılıçkap, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Cem Barçın, Mehmet Birhan Yılmaz, Adnan Abacı, Yunus Erdem, Şule Şengül, Turgay Arınsoy, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.62200  

5.
Türkiye’de Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme ve Meta-analizi: Sigara Verileri.
Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies for Cardiovascular Risk Factors in Turkey: Smoking Data
Necla Özer, Mustafa Kılıçkap, Lale Tokgözoğlu, Meral Kayıkçıoğlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Cem Barçın, Adnan Abacı
doi: 10.5543/tkda.2018.85349  

6.
STEMI hastalarında primer perkütan koroner girişim sonrası düşük thiol seviyeleri ve kardiyovasküler olay gelişimi arasındaki ilişki
The relationship between low thiol levels and major adverse cardiovascular events after primary percutaneous coronary intervention in patients with STEMI
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Hasan Koca, Hazar Harbalioğlu, Onur Kaypaklı, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Hakim Çelik, Özcan Erel, Mustafa Gür
doi: 10.5543/tkda.2018.82668  

7.
Hemodiyaliz kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda QRS aksını değiştirebilir mi?
Can hemodialysis change QRS axis in patients without cardiovascular disease?
Ahmet Korkmaz, Abdulkadir Yıldız, Harun Kundi, Funda Başyigit, Havva Tugba Gürsoy, Özgül Ucar Elalmıs, Abdurrahman Akyüz, Mehmet İleri, Ümit Güray
doi: 10.5543/tkda.2018.37666  

8.
Kardiyoloji kliniklerine başvuran çok ileri yaş Türk hastalarının kardiyovasküler hastalık prevelansı, risk faktörleri ve kardiyovasküler ilaç kullanımları: Elder-Turk çalışmasının bir subgrup analizi.
The prevalence of cardiovascular diseases, risk factors and cardiovascular drug therapy in Turkish very elderly patients admitted to the Cardiology clinics: a subgroup analysis of Elder-Turk study.
Gülay Gök, Ümit Yaşar Sinan, Nil Özyüncü, Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/tkda.2018.49579  

9.
ST elevasyonlu miyokart enfarktüsünde 25(OH)D3 seviyesinin spontan reperfüzyon ve SYNTAX skoru üzerine etkisi
Impact of 25(OH)D3 on Spontaneous Reperfusion and SYNTAX Score in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Fahrettin Öz, Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Mehmet Kaplan, Ömer Şen, Atilla Bulut, Mustafa Gür
doi: 10.5543/tkda.2018.49393  

10.
STEMİ' lı hastalarda Monosit / Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranı ve Selvester QRS Skoru Arasındaki İlişki
Relationship between Monocyte/High-Density Lipoprotein Ratio and Selvester QRS Score in Patients with STEMI
Lütfü Aşkın, Mustafa Çetin, Serdar Turkmen, Hakan Tasolar, Erdal Aktürk
doi: 10.5543/tkda.2018.36151  

11.
Koroner Arter Ektazisi Olan Hastalarda Bozulmuş Osilometrik Arteriyel Sertlik Parametreleri
Impaired Oscillometric Arterial Stiffness Parameters in Patients with Coronary Artery Ectasia
Alaa Quisi, Gökhan Alıcı, Samir Allahverdiyev, Ömer Genç, Ahmet Oytun Baykan, Süleyman Özbiçer, Mevlüt Koç
doi: 10.5543/tkda.2018.18562  

12.
Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki
The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue and P-wave dispersion and corrected QT interval
Alaa Quisi, Serhat Emre Şentürk, Hazar Harbalıoğlu, Ahmet Oytun Baykan
doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-01578  

13.
Klinik olarak aşikar kardiyovasküler hastalığı ya da geleneksel ateroskleroz risk faktörü bulunmayan psöriatik artrit hastalarında subklinik aterosklerozun değerlendirilmesi
Assessment of subclinical atherosclerosis in psoriatic arthritis patients without clinically overt cardiovascular disease or traditional atherosclerosis risk factors
Şule Apraş Bilgen, Umut Kalyoncu, Abdülsamed Erden, Uğur Canpolat, Levent Kılıç, Ömer Karadağ, Kudret Aytemir, Sedat Kiraz, Ali Akdoğan, İhsan Ertenli


14.
Türkiye’de Hipertansiyon Sıklığı ve Kan Basıncı Verileri: Kardiyovasküler Risk Faktörlerine Yönelik Yapılan Epidemiyolojik Çalışmaların Sistematik Derleme, Meta-analiz ve Meta-regresyonu
Prevalence of Hypertension and Blood Pressure Data in Turkey: Systematic Review, Meta-analysis and Meta-regression of Epidemiological Studies on Cardiovascular Risk Factors
Mustafa Kılıçkap, Cem Barçın, Hüseyin Göksülük, Doruk Karaaslan, Necla Özer, Meral Kayıkçıoğlu, Dilek Ural, Mehmet Birhan Yımaz, Adnan Abacı, Mustafa Arıcı, Bülent Altun, Lale Tokgözoğlu, Mahmut Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.15679  

15.
Atipik Angina Pectorisi Olan Hastalarda Efor Testinin Tanısal Doğruluğunu Arttıracak Araçlar
Tools to Improve Diagnostic Accuracy of Exercise Electrocardiograms in Patients with Atypical Angina Pectoris
Demet Özkaramanlı Gür, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Niyazi Güler
doi: 10.5543/tkda.2018.34358  

OLGU BILDIRISI
16.
Kardiyak Rabdomyomu Olan Bir Yenidoğanda Atrial Flutter ve İletilmeyen Bigemine Erken Atrial Atım
Atrial Flutter and Nonconducted Bigeminy Premature Atrial Contraction in a Neonate with Cardiac Rhabdomyoma
Yakup Ergül, Erkut Öztürk, Alper Güzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2017.72177  

17.
Taşikardi "Induced" Kardiyomiyopatili Bir Çocukta "Incessant Fast-Slow" Atipik Atrioventrikuler Nodal Reentran Tasikardinin Başarılı Kriyoablasyonu
Successful Cryoablation of Incessant Fast-Slow Atypical Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in a Child with Tachycardia-Induced Cardiomyopathy
Yakup Ergül, Ahmet İrdem, Osman Esen, Alper Güzeltaş
doi: 10.5543/tkda.2017.39888  

18.
Genç bir kadında klomifen sitrat ile ilişkili akut miyokard enfarktüsü
Acute myocardial infarction associated with clomiphene citrate in a young woman
Şahin Avşar, Ahmet Öz, Aydan Köken Avşar, Adnan Kaya, Edibe Betül Börklü
doi: 10.5543/tkda.2017.55237  

19.
Stapling For Wound Dehiscence After Cardiac Implantable Electronic Device Implantation
Fuad Habash, Ozan Paydak, Naga Venkata Pothineni, Peyton Card, Asif Sewani
doi: 10.5543/tkda.2018.57059  

20.
Primer Triküspid Kapak Hastalığında Madalyonun Arka Yüzü; 3B Ekokardiyografinin Artan Değeri
The Back Side of The Medallion in Primary Tricuspid Valve Disease; Incremental Value Of the 3D Echocardiography
Munevver Sari, Gokhan Kahveci, Duhan Fatih Bayrak, Abdulkadir Uslu, Selcuk Pala
doi: 10.5543/tkda.2018.16860  

21.
Sentetik kannabinoid kullanımına bağlı pulmoner emboli: Olgu sunumu
Pulmonary embolism due to synthetic cannabinoid use: Case report
Gökhan Yırgın, İhsan Ateş, Bilal Katipoğlu, Burak Furkan Demir, Nisbet Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2018.84425  

22.
Ventriküler Fibrilasyonla İlişkili Çok Sayıda Korono-Kameral Fistül: Nadir Bir Olgu
Multivessel Coronary-cameral Fistulas Associated With Ventricular Fibrillation: An Unusual Case
Abdulselam İlter, Eyyup Tusun, Abdulah Cirit
doi: 10.5543/tkda.2017.30254  

23.
Fonksiyonel atriyoventriküler bloklu bir hastada vagal ganglionların ablasyonu için yeni ve basit bir teknik: Elektroanatomik yaklaşım
A new and simple technique for vagal ganglia ablation in a patient with functional atrioventricular block: Electroanatomical approach
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kivanc Yalin, Serdar Bozyel, Ferit Onur Mutluer
doi: 10.5543/tkda.2017.15163  

24.
Ekokardiyografi ile büyük bir koroner fistülün görüntülenmesi
Imaging of a large coronary fistula using by echocardiography
Özkan Candan, Çetin Geçmen, Müslüm Şahin, Ahmet Güner, Sabahattin Gündüz
doi: 10.5543/tkda.2017.43748  

25.
Aort koarktasyonu için yapılan sol subclavian-desenden aorta bypass greftinde gelişen uç diseksiyon ve anevrizmanın endovasküler greft stent ile başarılı tedavisi
Successful endovascular graft stent to edge dissection and aneurysm on the descending aorta after a previous left subclavian-to-descending aortic bypass for coarctation of the aorta
Hakan Fotbolcu, Erhan Kaya, Ömer Işık, Cevat Yakut
doi: 10.5543/tkda.2017.68256  
Makale Özeti

26.
Nadir görülen koroner anomali; Sağ koroner arterin distalinden oluşan sol ön inen arter
A rare case of coronary anomaly; Left anterior descending artery emerging as a distal branch of right coronary artery
Cengiz Burak, Orhan Maden, Muhammed Suleymanoglu, Mehmet Timur Selcuk, Mustafa Ozdemir
doi: 10.5543/tkda.2018.47808  
Makale Özeti

27.
Yeni Perkütan Metod ile Embolize Olan Amplatzer Septal Tıkayıcı Cihazının Geri Çıkartılması:
Percutaneous Retrieval of Embolized Amplatzer Septal Occluder from Pulmoner Artery using Novel Methods
Özkan Candan, Muslum Sahin, Muhsin Turkmen
doi: 10.5543/tkda.2017.67523  

28.
Subkutanöz Yağ Dokusu Embolizasyonu Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopatili Bir Hastada Septal Redüksiyon Tekniği Olarak Etkili ve Güvenilir Mi?
Is The Subcutaneous Fat Tissue Embolization Effective and Safe As A Septal Reduction Technique In A Patient With Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy?
Elnur Alizade, Sabahattin Gündüz, Ahmet Güner, Khagani Isgandarov, Selçuk Pala
doi: 10.5543/tkda.2018.49383  

29.
36 Haftalık Gebede Akut Ön Duvar Miyokart Enfarktüsü: Başarılı Basamaklı Tedavi Yaklaşımı
Acute Anterior Myocardial Infarction in the 36th week of Pregnancy: Successful Stepwise Treatment Approach
Murat Akçay, Murat Meriç, Ömer Gedikli, Serkan Yüksel, Mahmut Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.79092  

30.
'Brugada ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliği: Vaka sunumu ve Literatür derlemesi''
Coexistence of Brugada and Wolff Parkinson White Syndrome: A Case Report and Review of the Literature
Gökhan Aksan, Mehmet Tezcan, Özgür Çevrim, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge
doi: 10.5543/tkda.2018.77834  

31.
Sacubitril/Valsartan Tedavisinin Farmakodinamik Etkilerinin Kardiyak Takılabilir Elektronik Cihaz Aracılığı ile Uzaktan Takibi: Bir Olgu Sunumu
Remote Monitoring with Cardiac Implantable Electronic Device to follow-up Pharmacodynamic Effects of Sacubitril/Valsartan Treatment: A Case Report
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.46383  

32.
Sinsi bir düşmanın histopatolojik tanısı ve çoklu model görüntülenmesi: Primeri bilinmeyen malign melanomun kardiyak metastazı
Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: Cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin
Umut Kocabaş, Esra Kaya, Cahide Soydaş Çınar
doi: 10.5543/tkda.2018.68091  
Makale Özeti

33.
Flekainid Andersen-Tawil Sendromlu hastalarda bidireksiyonel ventriküler taşikardiyi tamamen ortadan kaldırabilir mi?
Can flecainide totally eliminate bidirectional ventricular tachycardia in pediatric patients with Andersen-Tawil Syndrome?
Yakup Ergül, Senem Özgür, Sertaç Hanedan Onan, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2017.77856  

34.
Yüzeyel Femoral Arter Tam Tıkanıklığının Revaskülarizasyonu: Kolletaral Yaklaşım
Revascularization of Superficial Femoral Artery due to Chronic Total Occlusion: Transcollateral Approach
Özkan Candan, Sabahattin Gunduz, Muslum Sahin
doi: 10.5543/tkda.2018.96920  

35.
Radial Arter İçinde Kıvrılmış Kateterin Brakial Arter İçinde transkütan yolla Bir İğneyle Delinip “Gerdirilerek Düzeltilip” Çıkarılması
The Removing of Catheter that Kinked at The Radial Artery Through Anchoring of Distal part of The Catheter By The Needle via Transcutaneous
Yakup Balaban, Ali Hıdır Kayışoğlu, Altuğ Tokatlı, Aykut Tantan
doi: 10.5543/tkda.2018.TKDA-45095  

36.
Koroner Arter Fistülün Perkütan Kapanmasının nadir Komplikasyonu: Koil Ayrılmaması
A Rare Complication of Percutaneous Closure of Coronary Artery Fistulae: Coil Unretrieval
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen
doi: 10.5543/tkda.2018.23735  

37.
Tek taraflı bacak ödemi: her zaman vasküler midir?
Unilateral leg edema: is it always vascular?
Ferit Onur Mutluer, Cenk İndelen, Neris Dincer, Gamze Aslan, Mehmet Şanser Ateş
doi: 10.5543/tkda.2018.85601  

38.
Gebelik sırasında mekanik kalp kapaklı hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu
Is the Use of Low Molecular Weight Heparin a Rational Choice During Pregnancy in Patients With Mechanical Heart Valve: A Report of Three Cases
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.83364  

39.
Aorto-Sağ Atrial fistül nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi
Heart failure due to Aorto-Right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, İrem Dinçer, İrem Müge Akbulut, Tamer Sayın
doi: 10.5543/tkda.2018.88399  

40.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
The direct stent puncture technique for recanalization of the superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Yılmaz Karaüzüm, Ulaş Bildirici
doi: 10.5543/tkda.2018.57373  

41.
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, José Ary Boechat Salles, João Mansur Filho
doi: 10.5543/tkda.2018.39939  

42.
Pulmoner hipertansiyon ile birlikte yüksek debili sağ kalp yetersizliğine sebep olan bir olguda, geniş iliak arteriovenöz fistülün patent duktus arteriosus kapatma cihazı kullanılarak perkütan yoldan kapatılması
Percutaneous treatment of a high-output right heart failure with pulmonary hypertension due to a large iliac arteriovenous fistula using a patent ductus arterious occluder
Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Fatih Yılmaz, Seda Tanyeri, Cihangir Kaymaz


43.
Koroner Arter Bypass Operasyonundan 5 yıl Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom Nedeni Sol İnternal Mamarian Arterin Sıra Dışı Osteal Trombozu
An Unusual Thrombosis of the Ostial Left Internal Mammary Artery (LIMA) Graft Causing Acute Coronary Syndrome Five Years After Coronary Bypass Surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2018.71643  

44.
Perkütan Girişim ile Tedavisi Edilen Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
doi: 10.5543/tkda.2018.09551  

45.
Parsiyel Nefrektominin Gözden Kaçan ve Nadir Görülen Mekanik Komplikasyonu: Renal Arter Darlığına Bağlı İvmelendirilmiş Hipertansiyon
An Overlooked and Rare Mechanical Complication of Partial Nephrectomy: Accelerated Hypertension due to Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
doi: 10.5543/tkda.2018.26199  

46.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Ibrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2018.69679  

47.
Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, María Elena Pérez-losada, Javier López-rodríguez, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2018.89757  

48.
Y Safen Greft Bifürkasyon Lezyon İçin Simultane Kissing Stent Tekniği
Simultaneous Kissing Stent Technique for Bifurcation Lesion in the Y Saphenous Graft
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.98370  

49.
Daha Önce Perkütan Yolla Atriyal Septal Defekti Kapatılan Hastada Sol Atriyal Apendiksin Amulet Cihazı ile Kapatılması
Left Atrial Appendage Closure Using Amulet Device in a Patient with Prior Percutaneous Atrial Septal Defect Closure
Cem Çöteli, Uğur Canpolat, Ergün Barış Kaya, Mehmet Levent Şahiner, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.44884  

50.
Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve osborn dalgaları
The osborn waves and new onset atrial fibrillation which is related to hypothermia after synthetic cannabic (bonsai) abuse.
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı
doi: 10.5543/tkda.2018.30513  

51.
İsotretinoin ile İlişkili Olası Kounis Sendromu; Olgu Sunumu ve Diğer Kardiyovasküler Yan Etkileri Literatür Derlemesi
Isotretinoin-associated Possible Kounis Syndrome; Case Report and Other Cardiovascular Side Effects Review of the Literature
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.67055  

52.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Alternatif Giriş; Aksiller Arter. Torakal ve Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü Stentli Bir Hastada ve Bilateral Karotis ve İliak Arteri Tıkanmış Bir Hastada
Axillary Artery An Alternative Access for Transcatheter Aortic Valve Implantation In A Patient With Thoracic And Abdominal Multilayer Flow Modulator Stents, and In A Patient With Occluded Bilateral Carotid and Iliac Artery
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.34460  

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
53.
Kriyobalon uygulaması esnasında gözüken koroner yavaş akıma bağlı geçici ST segment elevasyonu
Transient ST segment elevation due to coronary slow flow during cryoballoon application
Tumer Erdem Guler, Tolga Aksu, Kazim Serhan Ozcan, Serdar Bozyel
doi: 10.5543/tkda.2017.95898  

54.
Connection Between the Right Coronary Artery and the Coronary Sinus Vein Resembling a Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Fatemeh Omidi, Alimohamad Hajizeinali, Reza Mohseni-badalabadi, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2017.06060  
Makale Özeti

55.
Connection Between the Left Ventricular Outflow Tract and the Main Pulmonary Artery in a Patient With a History of Tetralogy of Fallot Total Correction and Aortic Valve Replacement
Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia
doi: 10.5543/tkda.2017.48524  
Makale Özeti

56.
Sol atriuma bası yapan ve fistülize olmuş koroner anevrizma vakası
Fistulaziation and Compression of Coronary Aneurysm to Left Atrium
Burak Açar, Sefa Ünal, Mustafa Bilal Ozbay, Derya Tok, Halil Lütfi Kısacık
doi: 10.5543/tkda.2017.70745  
Makale Özeti

57.
Tekrarlayan İki Taraflı Pektoral İnfeksiyonlu Bir Hastaya Aşağı Ön Aksiller ICD İmplantasyonu
Low Anterior Axillary Implantation of an ICD in a Patient with Recurrent Bilateral Pectoral Infection
Serkan Cay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Dursun Aras, Serkan Topaloglu
doi: 10.5543/tkda.2017.03881  
Makale Özeti

58.
Incidentally Detected Bifid Cardiac Apex in a Patient With Acute Myocardial Infarction: A Case Presentation and Brief Literature Review
Ali Hosseinsabet, Alireza Amirzadegan
doi: 10.5543/tkda.2017.63221  

59.
Sağ Atrial Apendiks Trombüsü
Right Atrial Appandage Thrombi
Muzaffer Kahyaoğlu, Alev Kılıçgedik, Çetin Geçmen, Ender Özgün Çakmak, İbrahim Akın İzgi
doi: 10.5543/tkda.2017.12893  
Makale Özeti

60.
Sol ventrikül destek cihazı olan bir hastada uzamış ventrikül fibrilasyonu
Prolonged Ventricular Fibrillation in a Patient with Left Ventricular Assist Device
Serkan Çay, Firat Ozcan, Ozcan Ozeke, Dursun Aras, Serkan Topaloglu
doi: 10.5543/tkda.2017.65259  
Makale Özeti

61.
Amplatzer Septal Oklüder Cihazının Geç Ayrılması
Late Detachment of an Amplatzer Septal Occluder Device
Hakan Güneş, Murat Kerkütlüoğlu, Sami Özgül, Erdinç Eroğlu, Gülizar Sökmen
doi: 10.5543/tkda.2018.89016  
Makale Özeti

62.
Dispenin nadir bir nedeni: Spontan Pnömoperikardium
An unusual cause of dyspnea: Spontaneous Pneumopericardium
Tarık Yıldırım, İlknur Altun, Seda Elcim Yıldırım, Fatih Akın, Mustafa Özcan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2017.18934  
Makale Özeti

63.
Ciddi dispneye neden olan dev bir subklavyen arter psödoanevrizmasının başarılı endovasküler tedavisi
Successful endovascular treatment of a giant pseudoaneurysm causing severe dyspnea in the left subclavian artery
Abdulrahman Naser, Ahmet Güner, Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Nuri Havan
doi: 10.5543/tkda.2017.47022  
Makale Özeti

64.
Iatrogenic Radial Artery Psedoaneurysm After Cardiac Catheterisation.
Leydimar Anmad Shihadeh Musa, Raquel Pimienta- González, Carlos Rubio- Iglesias, Marcos Rodriguez- Esteban, Julio Hernández- Afonso
doi: 10.5543/tkda.2018.04135  
Makale Özeti

65.
Ateroskleroza bağlı sağ koroner arter anevrizmasının endovasküler koil ile tedavisi
Endovascular coil treatment of a right coronary artery aneurysm related to atherosclerosis
Ali Rıza Akyüz, Sinan Şahin, Ayşegül Karadeniz
doi: 10.5543/tkda.2018.21533  
Makale Özeti

66.
Antegrad koil embolizasyonuyla iki mikrokateterin eşzamanlı kullanarak koroner ve pulmoner arterler arasındaki fistülün tedavisi
Treatment of a fistula between coronary and pulmonary arteries by simultaneous use of two microcatheters for antegrade coil embolization
Anıl Avcı, Mehmet Aytürk, Ahmet Güner, Mahmut Buğrahan Çiçek, Ramazan Kargın
doi: 10.5543/tkda.2018.43638  
Makale Özeti

67.
Küçük atriyal septal defekti olan bir hastada orantısız sağ kalp genişlemesi: Saklı kalmış anormal pulmoner ven dönüşü
Disproportionate right heart enlargement in a patient with small atrial septal defect: Hidden abnormal pulmonary venous return
Kumral Çağlı, Mustafa Karakurt, Halil Lütfi Kısacık, Mustafa Özdemir, Zehra Gölbaşı
doi: 10.5543/tkda.2018.84669  
Makale Özeti

68.
Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi
Winking object inside heart: Abrupt “dumping of cryoballoon” during atrial fibrillation ablation
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.87422  
Makale Özeti

69.
Nadir bir birliktelik: spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks
An unusual coexistence: spontaneous pneumopericardium and pneumothorax
Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.03016  
Makale Özeti

70.
Yanılgı mı, Gerçek mi? 3 Boyutlu Optik Koherens Tomografi (3 D OCT) Anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale
Illusion or Reality? How 3-Dimensional Optical Cohorence Tomography (3-D OCT) overcomes the limitations of Angiography: OCT guided percutaneous coronary intervention of a left main stem disease involving the LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamac
doi: 10.5543/tkda.2018.34101  

EDITÖRE MEKTUP
71.
Atriyal fibrilasyondaki önemsenmeyen gerçeği keşfetmek; Demir Eksikliği
Discovering the underestimated truth in atrial fibrillation; Iron Deficiency
Adnan Kaya, Osman Kayapınar
doi: 10.5543/tkda.2018.66424  
Makale Özeti

© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale