Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Yeni Gelişen Atriyal Fibrilasyon Öngörücülüğü; sPESI Skorunun Rolü
Prediction of New Onset Atrial Fibrillation in Patients with Acute Pulmonary Embolism; The Role of sPESI Score
Ekrem Şahan, Suzan Şahan, Murat Karamanlıoğlu, Murat Gül, Omaç Tüfekçioğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.78241  

2.
Hastane dışı kardiyak arrest ile komplike olmuş sağ kalan ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü hastalarının sonuçları: Tek merkezli sağkalım çalışması
Outcomes of ST-segment elevation myocardial infarction survivors complicated by out-of-hospital cardiac arrest: a single-center surveillance study.
Yalçın Velibey, Emre Can Parsova, Ufuk Sadık Ceylan, Özge Güzelburc, Koray Demir, Ufuk Yıldız, Aylin Şafak, Evliya Akdeniz, Tolga Sinan Güvenç, Emrah Bozbeyoğlu, Ahmet Ilker Tekkeşin
PMID: 30455410  doi: 10.5543/tkda.2018.32657  

3.
Oral antikoagülan tedavi kesilmeden yapılan radyal koroner angioyografi güvenli mi?
Safety of radial coronary angiography with uninterrupted direct-acting oral anticoagulant treatment
Tuğba Kemaloğlu Öz, Tayfun Gürol, Nedim Umutay Sarıgül, Utku Aslan, Maryam Kobegenova, Alper Aydın, Özer Soylu, Bahadır Dağdeviren
doi: 10.5543/tkda.2018.82830  

4.
Kronik total oklüzyonlu hastalarda sol ventrikül kitle indeksi ile koroner kollateral dolaşımın ilişkisi
The association of left ventricular mass index with coronary collateral circulation in patients with chronic total occlusion
Mehmet Serkan Çetin, Elif Hande Özcan Çetin, Kadir Ocak, Özlem Özcan Çelebi, Dursun Aras, Ahmet Temizhan, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.60497  

5.
The association of severe mitral stenosis and the size of the aortic root and ascending thoracic aorta
Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Naser Aslanabadi, Elgar Enamzadeh, Samad Ghaffari, Rezvaniyeh Salehi, Bahram Sohrabi, Safa Savadi-oskouei, Arezou Tajlil, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.04900  

6.
Akut koroner sendrom ile başvuran çok ileri yaş hastalarda hastane içi mortalitenin öngördürücüleri; Tek merkezli çalışma
Predictors of in-hospital mortality in very very eldery patients presented with acute coronary syndrome; A single center study
Samet Yılmaz, Mehmet Koray Adalı, Oğuz Kılıç, Ayşen Til, Yalın Tolga Yaylalı, Dursun Dursunoğlu, Havane Asuman Kaftan
doi: 10.5543/tkda.2018.68792  

7.
Makrofaj migrasyon inhibitör faktör geni -173 G> C polimorfizminin koroner arter hastalığı ve diyabet ile ilişkisi
Macrophage migration inhibitory factor gene -173 G>C polymorphism and its relationship with coronary artery disease and diabetes
Neslihan Çoban, Aycan Fahri Erkan, Berkay Ekici, Maide Kaşit, Nihan Erginel Ünaltuna, Eren Vurgun
doi: 10.5543/tkda.2018.35005  

8.
Periton Diyalizi Hastalarında Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografik olarak Değerlendirilmesi
Echocardiographic Assesment of Right Ventricular Functions in Peritoneal Dialysis Patients
Duygu Ersan Demirci, Deniz Demirci, Melahat Çoban, Gülsüm Meral Yılmaz, Şakir Arslan
doi: 10.5543/tkda.2018.31391  

9.
Çocuklarda idiyopatik dilate kardiyomiyopati: Prognostik belirteçler
Idiopathic dilated cardiomyopathy in children: Prognostic indicators
Mehmet Emre Arı, Tamer Yoldaş, Utku Arman Örün, Selmin Karademir
doi: 10.5543/tkda.2018.72809  

10.
Düşük ejeksiyon fraksiyonu olan kronik kalp yetersizliği hastalarında ElastPQ ultrasonografi ile elde edilen karaciğer sertlik değeri NYHA evresi ile artar
Liver stiffness value obtained with ElastPQ ultrasound increases with NYHA class in chronic heart failure patients and reduced ejection fraction
Yahya Kemal İçen, Abdullah Orhan Demirtaş, Ayşe Selcan Koç, Hilmi Erdem Sümbül, Mevlut Koç
doi: 10.5543/tkda.2018.62282  

11.
Renovasküler Hipertansiyonda Hematolojik Endeksler: Eğilim Skoru Eşleme Analizi
Hematologic Indices in Renovascular Hypertension: A Propensity Score Matching Analysis
Ahmet Seyfeddin Gurbuz, Semi Ozturk
doi: 10.5543/tkda.2018.72436  

12.
Akut anteriyor miyokart enfarktüslü hastalarda aVR derivasyonundaki iskemik değişiklikler sol ventrikül trombüs veya yüksek dereceli spontan ekokontrast ile ilişkilidir
Ischemic changes in lead aVR is associated with left ventricular thrombus or high-grade spontaneous echocontrast in patients with acute anterior myocardial infarction
Yahya Kemal İçen, Yurdaer Dönmez, Abdullah Orhan Demirtaş, Hasan Koca, Mustafa Lütfullah Ardıç, Ayşe Selcan Koç, Fadime Karataş, Mevlut Koç
doi: 10.5543/tkda.2018.57296  

13.
Obez hastalarda sleeve gastrektominin kısa dönemde kilo kaybı ve diyastolik fonksiyon üzerine etkileri
Short term effects of sleeve gastrectomy on weight loss and diastolic function in obese patients
Mustafa Aytek Şimşek, Ayça Türer Cabbar, Olcay Özveren, Sinan Aydın, Öge Taşçılar, Muzaffer Değertekin
doi: 10.5543/tkda.2018.95994  

14.
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NTproBNP düzeyi ile ilşikisi
Assessment of cardiac adaptations along with NTproBNP levels after percutaneous closure of atrial septal defect
Barış Kılıçaslan, Selim Ekinci, Mustafa Kurşun, Erdem Özel, Hatice Solmaz, Ali Kemal Çabuk, Nihan Kahya Eren, Hüseyin Dursun
doi: 10.5543/tkda.2018.84408  

15.
Are Prolactin Serum Levels and Coronary Artery Atherosclerosis Correlated in Postmenopausal Women? A Cross-sectional Study
Alireza Amirzadegan, Elnaz Salimi, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.45213  

16.
Kırsal ve Kentli Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı sonrası ikincil korunmanın karşılaştırılması
Comparison of Secondary Prevention in Patients with Coronary Heart Disease Living in Rural and Urban Areas
Salih Kilic, Erhan Saracoglu, Yusuf Cekici, Arafat Yildirim, Zülfiye Kuzu, Dilara Deniz Kilic, Meral Kayikcioglu
doi: 10.5543/tkda.2018.68782  

17.
Klinik Stabil Çocuk Kalp Nakli Alıcılarında Tp-e Mesafesi ve Tp-e/QT Oranı
Tp-e Interval and Tp-e/QT Ratio in Clinically Stable Pediatric Heart Transplant Recipients
Serhat Koca, Feyza Ayşenur Paç, Sabit Kocabeyoğlu, Maze Zabun, Deniz Eriş, Doğan Emre Sert, Ümit Kervan, Mustafa Paç
doi: 10.5543/tkda.2018.11524  

OLGU BILDIRISI
18.
Ciddi Pulmoner Stenozu Olan Gebede Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulaması
Pulmonary Balloon Valvuloplasty In A Pregnant Woman With Severe Pulmonary Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.55136  

19.
Sacubitril/Valsartan Tedavisinin Farmakodinamik Etkilerinin Kardiyak Takılabilir Elektronik Cihaz Aracılığı ile Uzaktan Takibi: Bir Olgu Sunumu
Remote Monitoring with Cardiac Implantable Electronic Device to follow-up Pharmacodynamic Effects of Sacubitril/Valsartan Treatment: A Case Report
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.46383  

20.
Koroner Arter Fistülün Perkütan Kapanmasının nadir Komplikasyonu: Koil Ayrılmaması
A Rare Complication of Percutaneous Closure of Coronary Artery Fistulae: Coil Unretrieval
Müslüm Şahin, Özkan Candan, Muhsin Türkmen
doi: 10.5543/tkda.2018.23735  

21.
Aorto-Sağ Atrial fistül nedenli kalp yetersizliği ve perkütan kapatma ile başarılı tedavisi
Heart failure due to Aorto-Right atrial fistula and successful treatment with percutaneous closure
Anar Mammadli, Mustafa Kılıçkap, İrem Dinçer, İrem Müge Akbulut, Tamer Sayın
doi: 10.5543/tkda.2018.88399  

22.
Gebelik sırasında mekanik kalp kapaklı hastalarda düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu
Is the Use of Low Molecular Weight Heparin a Rational Choice During Pregnancy in Patients With Mechanical Heart Valve: A Report of Three Cases
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.83364  

23.
Yüzeyel femoral arter stent oklüzyonunun rekanalizasyonu için direkt stent ponksiyonu tekniği
The direct stent puncture technique for recanalization of the superficial femoral artery in-stent occlusion
Kurtuluş Karaüzüm, İrem Yılmaz Karaüzüm, Ulaş Bildirici
doi: 10.5543/tkda.2018.57373  

24.
Coronary artery disease associated with factor V Leiden mutation: a case report
Roberto Muniz Ferreira, Paolo Blanco Villela, José Ary Boechat Salles, João Mansur Filho
doi: 10.5543/tkda.2018.39939  

25.
Koroner Arter Bypass Operasyonundan 5 yıl Sonra Gelişen Akut Koroner Sendrom Nedeni Sol İnternal Mamarian Arterin Sıra Dışı Osteal Trombozu
An Unusual Thrombosis of the Ostial Left Internal Mammary Artery (LIMA) Graft Causing Acute Coronary Syndrome Five Years After Coronary Bypass Surgery
Murat Akçay, Ömer Gedikli, Korhan Soylu
doi: 10.5543/tkda.2018.71643  

26.
Perkütan Girişim ile Tedavisi Edilen Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
A pulmonary arteriovenous malformation case treated with percutaneous intervention
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
doi: 10.5543/tkda.2018.09551  

27.
Adolesan hastada Efor Dispnesi ve Siyanozun Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Arteriyovenöz Malformasyon Ve Başarılı Tedavisi
A rare cause of exertional dyspnea and cyanosis in an adolescent patient: Pulmonary arteriovenous malformation and successful Treatment
Nevin Direk, Ahmet Sert, Mustafa Koplay, Abdullah Erdem
doi: 10.5543/tkda.2018.18552  
Makale Özeti

28.
Parsiyel Nefrektominin Gözden Kaçan ve Nadir Görülen Mekanik Komplikasyonu: Renal Arter Darlığına Bağlı İvmelendirilmiş Hipertansiyon
An Overlooked and Rare Mechanical Complication of Partial Nephrectomy: Accelerated Hypertension due to Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Uğur Canpolat, Mustafa Sertaç Yazıcı, Enver Atalar
doi: 10.5543/tkda.2018.26199  

29.
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı
Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Ibrahim Oğuz Karaca, Mehmet Onur Omaygenç, Aydın Yıldırım
doi: 10.5543/tkda.2018.69679  

30.
Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery.
María Elena Arnáiz García, Jose María González-santos, María Elena Pérez-losada, Javier López-rodríguez, Javier Arnáiz
doi: 10.5543/tkda.2018.89757  

31.
Y Safen Greft Bifürkasyon Lezyon İçin Simultane Kissing Stent Tekniği
Simultaneous Kissing Stent Technique for Bifurcation Lesion in the Y Saphenous Graft
Emrah Bayam, Muzaffer Kahyaoğlu, Ahmet Güner, Özkan Candan, Müslüm Şahin
doi: 10.5543/tkda.2018.98370  

32.
Sentetik kannabinoid (bonzai) maruziyeti sonrası hipotermi ile ilişkili yeni başlayan atriyal fibrilasyon ve osborn dalgaları
The osborn waves and new onset atrial fibrillation which is related to hypothermia after synthetic cannabic (bonsai) abuse.
Hatice Topçu, Gökhan Aksan, Banu Karakuş Yılmaz, Mehmet Tezcan, Serhat Sığırcı
doi: 10.5543/tkda.2018.30513  

33.
İsotretinoin ile İlişkili Olası Kounis Sendromu; Olgu Sunumu ve Diğer Kardiyovasküler Yan Etkileri Literatür Derlemesi
Isotretinoin-associated Possible Kounis Syndrome; Case Report and Other Cardiovascular Side Effects Review of the Literature
Murat Akçay, Serkan Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.67055  

34.
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu İçin Alternatif Giriş; Aksiller Arter. Torakal ve Abdominal Çok Katmanlı Akış Modülatörü Stentli Bir Hastada ve Bilateral Karotis ve İliak Arteri Tıkanmış Bir Hastada
Axillary Artery An Alternative Access for Transcatheter Aortic Valve Implantation In A Patient With Thoracic And Abdominal Multilayer Flow Modulator Stents, and In A Patient With Occluded Bilateral Carotid and Iliac Artery
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Alper Karakuş, Selma Arı, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.34460  

35.
Koroner Anjiografi Sonrası Çoklu Radiyal Arter Yalancı Anevrizmalarının Nadir Bir Nedeni: Behcet Hastalığı
A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu
doi: 10.5543/tkda.2018.73184  

36.
Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması
Percutaneous Transcatheter Closure of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.80170  

37.
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone Anomaly
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.30136  

38.
Dabigatran Kullanımı Altında Komplike Olmayan Tip B Aort Diseksiyonlu Hastanın Kısa Dönem Takibi
Short term follow-up of a patient with uncomplicated type B aortic dissection under dabigatran treatment
Özge Turgay Yıldırım, Mustafa Emin Çanakçı, Fatih Aydın, Ayşe Hüseyinoğlu Aydın, Ercan Akşit
doi: 10.5543/tkda.2018.96892  

39.
Masif pulmoner emboli sonucu gelişen ani kalp durmasında trombolitik tedavi ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı
Concomitant usage of thrombolytic therapy and therapeutic hypothermia in case of a sudden cardiac arrest due to massive pulmonary embolism
Ali Çoner, Tayfun Birtay
doi: 10.5543/tkda.2018.65708  

40.
Olağan dışı mikroorganizmaya ile immunsuprese hastada gelişen olası pankardit vakası
A complicated case of possible pan-carditis due to unusual etiology in an immunocompromised patient
Flora Özkalaycı, Mehtap Aydın, Hakan Altay, Umut Kocabaş, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.51931  

41.
Mozaik trizomi 14 ve aorta-pulmoner pencere birlikteliği: Olgu sunumu
Mosaic trisomy 14 and aorta-pulmonary window association: Case report
Fatma Hilal Yilmaz, Mehmet Burhan Oflaz, Nuriye Tarakçı, Tamer Baysal, Hüseyin Altunhan
doi: 10.5543/tkda.2018.25273  

42.
An Unusual Pacing Artifact
Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni
doi: 10.5543/tkda.2018.52386  

DERLEME
43.
Senkop kılavuzunda kardiyonöroablasyon stratejisinin yeri ne olabilirdi?
What might be the place of cardioneuroablation strategy in syncope guideline?
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Serdar Bozyel, Kivanc Yalin
doi: 10.5543/tkda.2018.10187  

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
44.
Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi
Winking object inside heart: Abrupt “dumping of cryoballoon” during atrial fibrillation ablation
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.87422  
Makale Özeti

45.
Nadir bir birliktelik: spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks
An unusual coexistence: spontaneous pneumopericardium and pneumothorax
Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.03016  
Makale Özeti

46.
Yetişkin Hastada Aortik Ark Kesintisi ve İleri Aort Darlığının Eşlik Ettiği Uniküspid Aortik Kapak; Vaka Sunumu
Unicuspid Aortic Valve Concomitant with Interrupted Aortic Arch and Severe Aortic Stenosis in an Adult Patient; A Case Report
Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Ahmet Öz, Muhammed Keskin, Mehmet Uzun
doi: 10.5543/tkda.2018.10406  
Makale Özeti

47.
A case of severely calcified neoatherosclerosis-embedded stent struts clearly documented by optical coherence tomography imaging
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Hayato Shimizu, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2018.86094  
Makale Özeti

48.
Mitral protez kalp kapak endokarditinin dev vejetasyonu
Giant vegetation in mitral prosthetic heart valve endocarditis
Ahmet Güner, Mehmet Altug Tuncer, Mehmet Aytürk, Semih Kalkan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2018.14194  
Makale Özeti

49.
Usefulness of optical coherence tomography imaging for diagnosing in-stent restenosis due to a stent fracture and morphological assessment.
Yusuke Oba, Hiroshi Funayama, Kazuomi Kario
doi: 10.5543/tkda.2018.57824  
Makale Özeti

50.
When right heart valves are open 24/7
Fulya Avci Demir, Konstantinos C. Theodoropoulos, Alexandros Papachristidis, Can Zhou, Camelia Demetrescu, Mark J. Monaghan
doi: 10.5543/tkda.2018.01940  
Makale Özeti

51.
Kardiyologun tanı koyduğu bir Karsinoid Tümör Olgusu
A Case of Carcinoid Tumor Diagnosed by a Cardiolog
Veysel Özgür Barış, Samir Adıgözelzade, Hatice Taşkan, Serkan Asil, Uygar Çağdaş Yüksel
doi: 10.5543/tkda.2018.85068  
Makale Özeti

52.
Miyokard enfarktüsünden sekiz ay sonra saptanan sol ventrikül psödoanevrizması
Left ventricle pseudoaneurysm detected eight months after myocardial infarction
Mustafa Adem Yılmaztepe, Cihan Öztürk, Fatih Mehmet Uçar, Çağlar Kaya, Muhammet Gürdoğan
doi: 10.5543/tkda.2018.59607  
Makale Özeti

53.
Sol Kolda Selülit Sonrası Görülen Protez Aort Greft Enfeksiyonu
Prosthetic Aort Vascular Greft Infection Because of Left Arm Celulite
Fatih Sivri, Ufuk Eryılmaz, Erdem Özkısacık
doi: 10.5543/tkda.2018.91376  
Makale Özeti

54.
Percutaneous Device Closure of a Ruptured Aortic Sinus of Valsalva Aneurysm in a Patient With a Mechanical Bileaflet Aortic Valve
Alimohammd Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2018.91650  
Makale Özeti

55.
Yanılgı mı, Gerçek mi? 3 Boyutlu Optik Koherens Tomografi (3 D OCT) Anjiyografinin sınırlamalarını aşıyor: OCT kılavuzluğunda LAD / LCx bifurkasyonunu içeren sol ana koroner hastalığına perkütan koroner müdahale
Illusion or Reality? How 3-Dimensional Optical Cohorence Tomography (3-D OCT) overcomes the limitations of Angiography: OCT guided percutaneous coronary intervention of a left main stem disease involving the LAD/LCx bifurcation
Aylin Hatice Yamac
doi: 10.5543/tkda.2018.34101  

EDITÖRYAL YORUM
56.
Cardioneuroablation: present status as a tenable therapy for vasovagal syncope
Richard Sutton, Phang Boon Lim
doi: 10.5543/tkda.2018.96898  
Makale Özeti

© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale