Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Akut Koroner Sendrom Olgularında 2 Yıllık Kardiyovasküler Sonlanım Değerlendirmesi, Lipid Profili ve Ailevi Hiperkolesterolemi Sıklığı: Bir Retrospektif Kohorta Ait Gerçek Yaşam Verileri
Lipid Profile, Familial Hypercholesterolemia Prevalance, and 2-Year Cardiovascular Outcome Assessment in Acute Coronary Syndromes: A Real Life Data of A Retrospective Cohort
Meral Kayikcioglu, BAHADIR ALAN, Serdar Payzın, Levent Hürkan Can
doi: 10.5543/tkda.2019.07360  Sayfalar 1 - 0

2.
Paroksismal Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Kriyobalon Ablasyon Parametrelerinin Nüks Üzerine Etkisi
Effect of Cryoballoon Ablation Parameters on Recurrence in Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation
Abdullah Orhan Demirtaş, Yahya Kemal İçen, Yurdaer Dönmez, HASAN KOCA, Onur Kaypakli, Durmuş Yıldıray Şahin, Mevlüt Koç
doi: 10.5543/tkda.2019.88469  Sayfalar 2 - 0

3.
Panik Bozukluk Tanısı Konulan Çocuklar ve Adölesanlarda Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Fluoksetin ve Psikoterapinin Etkisi: Tedavi Öncesi ve Sonrası 24 Saat Holter Monitorizasyon Çalışması
Effect of Fluoxetin and Psychotherapy on Heart Rate Variability in Children and Adolescents Diagnosed with Panic Disorder: 24 Hours Holter Monitoring Study Before and After Treatment
Mustafa Argun, Hesna Gul, Selahattin Çelebı, Ferhan Elmalı, Nazmi Narin
doi: 10.5543/tkda.2019.92646  Sayfalar 3 - 0

4.
Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarında pulmoner arteriyel hipertansiyon gelişiminin Tei indeksi ile öngörülmesi
Prediction of the development of pulmonary arterial hypertension with Tei index in children
Mehmet Yücel, Hayrullah Alp, Alaaddin Yorulmaz, Sevim Karaarslan, Tamer Baysal
doi: 10.5543/tkda.2019.33558  Sayfalar 4 - 0

5.
The impact of addressing modifiable risk factors to reduce the burden of cardiovascular disease in Turkey
Yücel Balbay, Isabelle Gagnon-Arpin, Simten Malhan, Mehmet Ergun Öksüz, Greg Sutherland, Alexandru Dobrescu, Guillermo Villa, Gülnihal Ertuğul, Mohdhar Habib
doi: 10.5543/tkda.2019.40330  Sayfalar 5 - 0

6.
Korunmuş Kardiyak Fonksiyonlu Genç Yaş ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü Hastalarında T-Dalgası Alternansının Kardiyak Mortalite Kestirebilirliği
Cardiac Mortality Predictability of T-Wave Alternans in Young ST-Elevated Myocardial Infarction Patients with Preserved Cardiac Function
Mustafa Umut Somuncu, Huseyin Karakurt
doi: 10.5543/tkda.2019.47905  Sayfalar 6 - 0

7.
Doğu Anadolu bölgesinde orta veya yüksek rakımda yaşayan hastalarda, patent duktus arteriozusun karakteristiği ve transkateter kapatılması
Characteristics and transcatheter closure of patent ductus arteriosus in patients living at moderate-to-high altitude in Eastern Anatolia
Serdar Epçaçan, Mustafa Orhan Bulut, Yüksel Kaya, Ilker Kemal Yücel, Çayan Çakır, Emrah Şişli, Yemlihan Ceylan, Ahmet Çelebi
doi: 10.5543/tkda.2019.20805  Sayfalar 7 - 0

8.
Dislipidemi Kılavuzuna Uyumun, Bilgi ve Hasta Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması
Evaluation of Perceptions, Knowledge and Compliance with tHE Guidelines in Real Life Practice: A survey on the Under-treatment of HypercholeSterolemia
volkan doğan, ozcan basaran, BÜLENT ÖZLEK, oğuzhan çelik, EDA ÖZLEK, CEM ÇİL, ibrahim halil özdemir, Ibrahim Rencüzoğulları, FATMA ÖZPAMUK KARADENİZ, lütfü bekar, mujdat aktas, Mubariz Murat Resulzade, Macit Kalçık, gökhan aksan, Göksel Çinier, Kadriye Halli akay, Kadir ugur mert, MURAT BİTEKER, Meral Kayikcioglu
doi: 10.5543/tkda.2019.39293  Sayfalar 1 - 0

9.
Dünya Pulmoner Hipertansiyon Kongresi Yeni Pulmoner Hipertansiyon Tanımlamasının Pre-kapiller Pulmoner Hipertansiyon Prevalansına Etkisi
The impact of the New Pulmonary Hypertension Definition of the World Symposia on Pulmonary Hypertension on The Prevalence of Pre-capillery Pulmonary Hypertension
Umit Yasar Sinan, Özge Çetinarslan, Alev Arat-Özkan, Murat Kazim Ersanli, MEHMET SERDAR KÜÇÜKOGLU
doi: 10.5543/tkda.2019.80027  Sayfalar 2 - 0

10.
Son dönem böbrek hastalarında hemodiyaliz etkinliğininventriküler repolarizasyon üzerine etkisi
The effect of hemodialysis adequacy on ventricularrepolarization in end-stage kidney disease
Belma Kalaycı, Engin Onan, Saime Paydaş, Bülent Kaya, Ülkü Adam, Serkan Besli, Süleyman Kalaycı, Fürüzan Köktürk
doi: 10.5543/tkda.2019.64359  Sayfalar 3 - 0

11.
Mukopolisakkaridoz tip VI’lı çocuklarda kardiyovasküler bulgular ve enzim replasman tedavisinin etkisi
Cardiovascular findings and effects of enzyme replacement therapy in patients with mucopolysaccharidosis type VI
Emine Azak, Mehmet Gündüz
doi: 10.5543/tkda.2019.44502  Sayfalar 4 - 0

12.
Komplikasyonsuz miyoperikardit geçiren genç hastaların klinik özellikleri ve orta vadeli takip sonuçları
Clinical characteristics and intermediate-term outcome of young patients with uncomplicated myopericarditis
Kudret Keskin, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Güneş Melike Doğan, Kadriye Orta Kılıçkesmez
doi: 10.5543/tkda.2019.63306  Sayfalar 5 - 0

13.
Uzun dönem statin kullanan hastalarda periferik polinöropati gelişimi
Peripheral polyneuropathy in patients receiving long-term statin therapy
ibrahim halil özdemir, Ozge Copkiran, Hakan TIKIZ, canan Tıkız
doi: 10.5543/tkda.2019.78379  Sayfalar 6 - 0

14.
Wolff–Parkinson–White Elektrokardiyografik Paterni olan Asemptomatik Çocuk ve Ergenlerin Elektrofizyolojik Özellikleri
Electrophysiological Properties of Asymptomatic Children and Adolescents with the Wolff–Parkinson– White Electrocardiographic Pattern
Serhat Koca, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
doi: 10.5543/tkda.2019.41354  Sayfalar 7 - 0

15.
Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Merkezde ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ve Kardiyojenik Şok Gelişen Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Uzun Dönem Mortaliteye Etkisi
Effect of Acute Kidney Injury on Long-Term Mortality in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Complicated with Cardiogenic Shock and Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention in a High-Volume Tertiary Center
Mert İlker Hayıroğlu, Emrah Bozbeyoglu, Özlem Yıldırımtürk, Ahmet İlker Tekkeşin, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.84401  Sayfalar 1 - 0

16.
The coronary slow flow phenomenon and microalbuminuria; is there any relation?
Alireza Amirzadegan, Rosa Ghaderpanah, Elham Rayzan, Arya Aminorroaya, Masih Tajdini
doi: 10.5543/tkda.2019.82258  Sayfalar 2 - 0

17.
Türk Toplumunda Non-Obstüktif Koroner Arterlerle Birlikte Miyokard İnfarktüsü Çalışması: Amaç ve Tasarım
Rationale and Design of the Myocardial Infarction with Non-obstructive Coronary Arteries in Turkish Population (MINOCA-TR) Study
Uğur Önsel Türk, Mehdi Zoghi, Emin Alioglu, Oktay Ergene
doi: 10.5543/tkda.2019.24804  Sayfalar 3 - 0

18.
SCORE-Türkiye ve Yüksek Riskli ülkeler için SCORE algoritmalarının karşılaştırılması. İlk Akut Koroner Sendrom Atağı ile Başvuran Hastaların Kesitsel Gözlemsel Analizi
Comparison of the SCORE-Turkey and SCORE for High-risk countries. A cross-sectional analysis of patients presenting with the first episode of acute coronary syndrome
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci
doi: 10.5543/tkda.2019.74580  Sayfalar 5 - 0

19.
Pacemaker pocket infection rate and suture technique
GOUTAM Datta
doi: 10.5543/tkda.2019.82598  Sayfalar 6 - 0

20.
Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri
The prognostic value of Vitamin D levels for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism
VEYSEL OZAN TANIK, TUFAN CINAR, Barış Şimşek
doi: 10.5543/tkda.2019.69256  Sayfalar 7 - 0

21.
Karaciğer Transplantasyonu Adaylarında Benek Takibi Görüntüleme ile Belirlenen Subklinik Miyokard Disfonksiyonu
Subclinical Myocardial Dysfunction In Liver Transplant Candidates Determined by Speckle Tracking Imaging
Saadet Demirtas Inci, Leyla Elif Sade, Cihan Altın, Bahar Pirat, Hilal Erken Pamukcu, Sabiye Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.94728  Sayfalar 1 - 0

22.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir?
Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?
Bülent Özlek, EDA Özlek, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Murat Biteker, Ali Rıza Bilge
doi: 10.5543/tkda.2019.66247  Sayfalar 2 - 0

OLGU BILDIRISI
23.
Rüptüre Sinüs Valsalva Anevrizmasının Perkütan Transkateter Yol ile Kapatılması
Percutaneous Transcatheter Closure of Ruptured Sinus of Valsalva Aneurysm
Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Mustafa Kınık, Mehmet Melek
doi: 10.5543/tkda.2018.80170  Sayfalar 8 - 0

24.
Left ventricular non-compaction in a patient with Shone Anomaly
Mehrnoush Toufan, Leili Pourafkari, Aidin Baghbani-oskouei, Nader D Nader
doi: 10.5543/tkda.2018.30136  Sayfalar 9 - 0

25.
Olağan dışı mikroorganizmaya ile immunsuprese hastada gelişen olası pankardit vakası
A complicated case of possible pan-carditis due to unusual etiology in an immunocompromised patient
Flora Özkalaycı, Mehtap Aydın, Hakan Altay, Umut Kocabaş, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2018.51931  Sayfalar 10 - 0

26.
Masif pulmoner emboli sonucu gelişen ani kalp durmasında trombolitik tedavi ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı
Concomitant usage of thrombolytic therapy and therapeutic hypothermia in case of a sudden cardiac arrest due to massive pulmonary embolism
Ali Çoner, Tayfun Birtay
doi: 10.5543/tkda.2018.65708  Sayfalar 11 - 0

27.
Association of several anomalies of supra-aortic trunks and surgically corrected aortic aneurysm
Paula Guardia Martínez, leydimar Anmad Shihadeh, Patricia Barrio Martínez
doi: 10.5543/tkda.2019.42739  Sayfalar 15 - 0

28.
Exclusion of a coronary aneurysm with a polyurethane covered stent
Murat Çimci, Fabio Rigamonti, Laura Varotto, Anne-Lise Hachulla, Marco Roffi
doi: 10.5543/tkda.2018.02446  Sayfalar 8 - 0

29.
Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu?
Paraplegia After Percutaneous Iliac Stenting: How did that happen?
Emre Ozdemir, Mustafa Karaca, Ayşen Suzen Ekinci
doi: 10.5543/tkda.2019.10452  Sayfalar 9 - 0

30.
An Unusual Pacing Artifact
Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni
doi: 10.5543/tkda.2018.52386  Sayfalar 10 - 0

31.
Ciddi Pulmoner Stenozu Olan Gebede Pulmoner Balon Valvuloplasti Uygulaması
Pulmonary Balloon Valvuloplasty In A Pregnant Woman With Severe Pulmonary Stenosis
Yusuf Ziya Şener, Levent Şahiner, Metin Okşul, Ergün Barış Kaya, Kudret Aytemir
doi: 10.5543/tkda.2018.55136  Sayfalar 11 - 0

32.
Libman-Sacks endokarditinin warfarin ve immünsüpresif tedavi ile iyileşmesi
Improvement of Libman-Sacks endocarditis after combination of warfarin and immunosuppressive therapy
Mehmet Rasih Sonsöz, Rukiye Dilara Tekin, Ahmet Gül, Zehra Buğra, Dursun Atılgan
doi: 10.5543/tkda.2019.29213  Sayfalar 8 - 0

33.
İlaca dirençli atriyal fibrilasyon olgusunda kalıcı his demeti uyarısı ve atriyoventriküler nod ablasyonu
Permanent his bundle pacing and atrioventricular node ablation in a case with drug refractory atrial fibrillation
serkan saygi, Emre Erturk, CANER TOPALOGLU, mohammed abusharekh
doi: 10.5543/tkda.2019.13766  Sayfalar 9 - 0

34.
Mitral Annular Calcification Related Calcified Amorphous Tumor in A Patient with Normal Renal Function: A Case Report
Azin Alizadehasl, Hoda Mombeini, saeid hosseini, Hamid Reza Sanati
doi: 10.5543/tkda.2019.93289  Sayfalar 10 - 0

35.
Femoral arter ponksiyon alanında anjiyosarkom;tanısal çıkmaz
Angiosarcoma at femoral artery puncture site; a diagnostic dilemma
Abdullah Özer, Tolga Tatar, Basak Kocak, GURSEL LEVENT OKTAR
doi: 10.5543/tkda.2019.62129  Sayfalar 11 - 0

36.
Scimitar Sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar
Different surgical approaches to scimitar syndrome
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Meltem Çakmak, Tülay Demircan, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5543/tkda.2019.57510  Sayfalar 8 - 0

37.
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?
Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?
Mehmet Rasih Sonsöz, Elif Agüloğlu Bali, Mehmet Aydoğan, Fehmi Mercanoglu, Serap Şimşek-Yavuz
doi: 10.5543/tkda.2019.59153  Sayfalar 10 - 0

38.
Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması
The broken and “O”-shaped folded catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using the “wire-balloon” technique
Kerim Esenboga, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timucin Altin
doi: 10.5543/tkda.2019.92068  Sayfalar 11 - 0

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
39.
Aortic Root Erosion by an Atrial Septal Defect Device Occluder
Alimohammad Hajizeinali, ali hosseinsabet, khalil forozannia
doi: 10.5543/tkda.2019.36214  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

40.
mitral aortik intervavular fibrosanın büyük psödoanevrizmasının çoklu yöntemlerle gösterilmesi
multimodality imaging large pseudoaneurysm of mitral aortic intervalvular fibrosa
Ahmet Karaduman, İsmail Balaban, Semih Kalkan, Nuri Havan, Gökhan KAHVECİ
doi: 10.5543/tkda.2019.16020  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

41.
Coronary Artery Fistula Mimicking an Interventricular Septal Defect
Alimohammad Hajizeinali, ali hosseinsabet
doi: 10.5543/tkda.2019.28846  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

NASIL YAPALIM?
42.
Kalp yetersizliğinde kardiyopulmoner egzersiz testi nasıl yorumlanmalı ?
How to interpret cardiopulmonary exercise test in heart failure?
Yalçın Velibey
doi: 10.5543/tkda.2019.15899  Sayfa 0
Makale Özeti

43.
3-Boyutlu Ekokardiyografi Bölüm 1: Temel prensipler
3-Dimensional echocardiography Part I: Basic principles
Kumral Cagli, Zehra Gölbaşı
doi: 10.5543/tkda.2019.48596  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

44.
3-Boyutlu ekokardiyografi Bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler
3-Dimensional echocardiography Part II: Practical clues for optimum imaging
Zehra Gölbaşı, kumral cagli
doi: 10.5543/tkda.2019.06698  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

EDITÖRE MEKTUP
45.
Perkütan atriyal septal defekt kapatılması sonrası kardiyak adaptasyonunun NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi
Association of cardiac adaptations with NT-proBNP levels after percutaneous closure of atrial septal defect
Özge Çakmak Karaaslan, Murat Oğuz Özilhan
doi: 10.5543/tkda.2019.02009  Sayfa 0
Makale Özeti

46.
Renal Arter Stenozlu Hastalarda HIF-1a Yolağı Nötrofil/Lenfosit Oranı ile İlişkilidir
HIF-1a Pathway is Associated With Neutrophil to Lymphocyte Ratio in Patients With Renal Artery Stenosis
Yusuf Ziya ŞENER, Metin Okşul, Ali SEZGİN
doi: 10.5543/tkda.2019.44675  Sayfa 0
Makale Özeti

GÖRÜŞ
47.
Türk Kardiyologlar için Twitter kullanma vakti
It Is Time for Turkish Cardiologists to Start Engaging on Twitter
Göksel Çinier, Taylan Akgün, Tina Baykaner, Bulent Mutlu
doi: 10.5543/tkda.2019.57277  Sayfa 0
Makale Özeti

UZLAŞI RAPORU
48.
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu 2019
2019 Turkish Hypertension Consensus Report
Sinan Aydoğdu, Kerim Güler, Fahri Bayram, Bülent Altun, Ülver Derici, ADNAN ABACI, Tufan Tükek, Tevfik Sabuncu, Mustafa Arıcı, Yunus Erdem, Bulent Özin, İbrahim Sahin, Şehsuvar Ertürk, Atila Bitigen, Lale Tokgözoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.62565  Sayfa 0
Makale Özeti

© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale