Archives of the Turkish Society of Cardiology
Acute myocardial infarction associated with clomiphene citrate in a young woman [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Ahead of Print: TKDA-55237 | DOI: 10.5543/tkda.2017.55237

Acute myocardial infarction associated with clomiphene citrate in a young woman

Şahin Avşar1, Ahmet Öz2, Aydan Köken Avşar3, Adnan Kaya4, Edibe Betül Börklü5
1Department of Cardiology, Urla State Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Cardiology, Sultan Abdülhamid Han Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, 9 Eylül University, Izmir, Turkey
4Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Düzce University, Düzce, Turkey
5Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

GİRİŞ
Klomifen sitrat ovülasyonu stimüle etmek için kadınlarda infertilitede yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Genellikle, klomifen sitrat ovulasyon indüksiyonu için güvenli bir madde olarak kabul edilir ancak nadiren yaşamı tehdit eden koşullarla ilişkili olabilir.

VAKA
İnfertilite için klomifen sitrat reçete edilen 36 yaşında kadın hasta 2 saattir olan göğüs ağrısı nedeni ile acil servise başvurdu. Sigara içme öyküsü yoktu ve miyokard enfarktüsü(ME) için herhangi bir kardiyak risk faktörü mevcut değildi. Başvuru elektrokardiyografisinde prekordiyal derivasyonlarda ST elevasyonu saptandı. ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü için kateter laboratuvarına alındı ve koroner anjiyografide trombozu yükü fazla olan sol ön inen arterin(LAD) orta bölümünün tamamen tıkandığını ortaya çıkarıldı. Circumflex ve sağ koroner arterler normaldi. Balon dilatasyonundan sonra 2.75x15 mm ilaç salınımlı stent (DES) LAD'nin orta bölümüne implante edildi. Hasta komplikasyonsuz olarak iyileşti. Taburculuktan önceki ekokardiyografi apikal akinesis, anterior, lateral hipokinezi ve hafif mitral yetersizlik ile % 45 ejeksiyon fraksiyonu saptandı.

SONUÇ
Klomifen sitrat yumurtalık stimülasyonu için nispeten güvenli bir ilaç olmasına rağmen, miyokard enfarktüsü gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Hekimler özellikle koroner arter hastalığı için risk faktörü taşıyan hastalarda klomifen sitratın potansiyel riskinin farkında olmalıdır.

Keywords: Clomiphene citrate, acute myocardial infarction, coronary artery, drug induced thrombosis.

How to cite this article


Corresponding Author: Ahmet Öz, Türkiye
© Copyright 2018 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale